กรมบัญชีกลาง " เปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์สำหรับโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 " ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top โฆษกกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์ ในรายการ “เคลียร์ คัด ชัดเจน” (17/05/2019)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปในรายการ “เคลียร์ คัด ชัดเจน” เกี่ยวกับการขยายการสมัครร้านค้าที่ใช้ Mobile Application “ถุงเงินประชารัฐ” โดยตั้งจุดให้บริการ One Stop Service ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ โดยจะออกอากาศช่วงเวลา 20.30 – 21.00 น. ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
โฆษกกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์ ในรายการ “เคลียร์ คัด ชัดเจน”
Mission control spending of the government.
Icon Top สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ” (15/05/2019)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายประยงค์ ตั้งเจริญ รองผู้อำนวยการสานักงบประมาณ และพลตรีอดินันท์ ไชยฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 โดยมีนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายเงิน ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ”
Mission Control disbursement land.
Icon Top โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Knowledge Sharing” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเงินการคลังจากรุ่นสู่รุ่น (07/05/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Knowledge Sharing” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเงินการคลังจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารองค์กร ในแง่มุมต่าง ๆ การบริหารด้านการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงาน กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระตุ้นให้บุคลากรกรมบัญชีกลางมีกระบวนความคิดที่เป็นระบบและสามารถมองภาพองค์รวม (Holistic View) ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรภายในกรมบัญชีกลางให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคนิคการทำงานประสบการณ์จริงจากผู้บริหารของกรม โดยสามารถนำมุมมองและวิสัยทัศน์ในระดับผู้บริหารที่มีขีดความสามารถ และศักยภาพสูง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง มาปรับใช้ให้สัมฤทธิ์ผลบรรลุตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Knowledge Sharing” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเงินการคลังจากรุ่นสู่รุ่น
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ" (11/04/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการ ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ" ให้แก่บุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบอินทราเน็ตในส่วนกลาง สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ของกรมบัญชีกลางมีวิสัยทัศน์ และมีกระบวนการคิด ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกรมฯ ไปสู่แผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง
Social Activities
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (17/05/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางและบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนหย่อม บริเวณอาคาร 9
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง “ต้นรวงผึ้ง” หรือ Yellow star มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm. ลักษณะเด่นของต้นรวงผึ้ง คือ ดอกสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน มีช่อดอกดก
ที่เกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้น โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็น 5 แฉกคล้ายรูปดาว ไม่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผู้
จำนวนมาก โดยจะผลิดอกในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี
กรมบัญชีกลางร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest