Mission Control Disbursement Land.
Icon Top กรมบัญชีกลางเปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai และ Command Center (03/08/2020)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการเปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai และCommand Center โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี อีกทั้ง ได้มีการมอบ GFMIS Token Key ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
กรมบัญชีกลางเปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai และ Command Center

Mission control spending of the government.
Icon Top การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10/08/2020)
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรับทราบตารางระยะเวลาการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 หน่วยงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 315 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 10 สิงหาคม 2563
การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Mission Control disbursement land.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 (01/07/2020)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง และบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา (1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง/การบัญชีภาครัฐ/การตรวจสอบภายในภาครัฐ (2) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง/การบัญชีภาครัฐ/การตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563

The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ณ สำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่เขต 4 (10/08/2020)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผล การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้“ ณ สำนักงานคลังเขต 4 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมอบนโยบายเกี่ยวกับภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีคลังเขต 4 คลังจังหวัดในพื้นที่เขต 4 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2563
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ

Social Activities
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 (11/08/2020)
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยนางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง วันที่ 11 สิงหาคม 2563
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest