ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานนำร่องในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (02/07/2563)
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงาน นำร่องในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อนำเสนอภาพรวมระบบ New GFMIS Thai ปฏิทินการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai และแนะนำทีมสนับสนุนหน่วยงานนำร่อง “MOF Team” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
การประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานนำร่องในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ครั้งที่ 3/2563 (26/06/2563)
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคลังเขต 1-9 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 26 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ครั้งที่ 3/2563

ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 (01/07/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง และบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา (1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง/การบัญชีภาครัฐ/การตรวจสอบภายในภาครัฐ (2) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง/การบัญชีภาครัฐ/การตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" (02/07/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" การดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบจาก COVID-19 ของกรมบัญชีกลาง โดยได้รับฟังข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมทั้ง มอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ณ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ

กิจกรรมสังคม
Icon Top การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 (คณะกรรมการฝ่ายการเงิน) ครั้งที่ 1/2563 (30/06/2563)
นางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 (คณะกรรมการฝ่ายการเงิน) ครั้งที่ 1/2563 พร้อม VDO Conference เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 (คณะกรรมการฝ่ายการเงิน) ครั้งที่ 1/2563
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ