การแสดงผล C C C
CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การจัดทำรายงานการเงินประจำปี หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 27/09/2566 40
รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 559 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 26/09/2566 55
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เดือนสิงหาคม 2566 25/09/2566 19
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19/09/2566 75
กรมบัญชีกลางปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 14/09/2566 60
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี ใช้งบประมาณปี 66 ไปพลางก่อน 12/09/2566 85
สวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง? ประจำเดือนกันยายน 2566 08/09/2566 159
ภาพรวมการใช้จ่ายสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 25 08/09/2566 46
รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง Disbursement of the Central Fund ในส่วนที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 07/09/2566 50
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 06/09/2566 36
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 270 รายการ
processing time 1.891 s