CGD Infographic
News Title Date View Read
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนธันวาคม 2562 24/01/2020 123
ภาพรวมการใช้จ่ายสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562 13/01/2020 120
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 25/12/2019 39
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนตุลาคม 2562 27/11/2019 101
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกันยายน 2562 21/10/2019 168
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนสิงหาคม 2562 25/09/2019 113
ภาษีเป็นเรื่องชิวๆ 18/09/2019 304
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 27/08/2019 135
กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินแล้ว เข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 3 มาตรการเพิ่มเติม 22/08/2019 208
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2562 25/07/2019 149
Record Display 1 to 10 from 75 Records
processing time 1.121 s