CGD Infographic
News Title Date View Read
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 22/07/2020 40
กรมบัญชีกลางเปิดระบบ E-Filiกg ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ด้วยตนเอง 29/06/2020 174
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 26/06/2020 52
CGD นิวนอร์มัล 01/06/2020 149
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนเมษายน 2563 26/05/2020 73
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมีนาคม 2563 28/04/2020 116
ภารกิจกรมบัญชีกลางบรรเทาผลกระทบ COVID-19 06/04/2020 287
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 25/03/2020 92
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมกราคม 2563 26/02/2020 80
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนธันวาคม 2562 24/01/2020 226
Record Display 1 to 10 from 84 Records
processing time 1.23 s