Display Mode C C C
CGD Infographic
News Title Date View Read
การจัดทำรายงานการเงินประจำปี หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 27/09/2023 121
รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 559 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 26/09/2023 116
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เดือนสิงหาคม 2566 25/09/2023 25
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19/09/2023 85
กรมบัญชีกลางปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 14/09/2023 61
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี ใช้งบประมาณปี 66 ไปพลางก่อน 12/09/2023 89
สวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง? ประจำเดือนกันยายน 2566 08/09/2023 162
ภาพรวมการใช้จ่ายสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 25 08/09/2023 47
รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง Disbursement of the Central Fund ในส่วนที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 07/09/2023 55
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 06/09/2023 39
Record Display 1 to 10 from 270 Records
processing time 1.831 s