การให้ความช่วยเหลือพลเมืองดี
No. Date News Title View Download
90545 12/06/2019 แผ่นพับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฉบับล่าสุด 1,075 628/614/เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย.pdf
74972 16/08/2017 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 1,115 544/463/เงินเยียวยา final.pptx
74969 16/08/2017 ความดีมิสูญเปล่า รัฐปรับเพิ่มความช่วยเหลือพลเมืองดี 770 843/660/ความดีมิสูญเปล่า รัฐปรับเพิ่มความช่วยเหล.jpg
70062 20/06/2017 กฎหระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์ และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัยยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 447 988/467/2,0.pdf
61116 10/03/2017 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 469 72/12/1,0.pdf
09419 25/06/2014 คู่มือ การขอรับและการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 434 437/582/1,6.pdf
09420 23/06/2014 แบบคำขอรับเงินช่าวยเหลือค่าจัดการศพ 363 213/464/2,0.tif
09421 23/06/2014 แบบคำขอค่ารักษาพยาบาล 216 86/342/3,0.tif
09422 23/06/2014 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 295 983/219/4,0.tif
09423 23/06/2014 แผ่นพับเงินสงเคราะห์ 191
Record Display 1 to 10 from 17 Records
processing time 1.128 s