ค้นหาข่าว
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
20/11/2562 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 0
19/11/2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หลักสูตรของเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 3
19/11/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5
19/11/2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง 58
19/11/2562 กรมบัญชีกลางต่อยอด e-GP ด้วยเทคโนโลยี Blockchain มุ่งยกระดับการให้บริการภาครัฐ 15
19/11/2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 1 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 6
19/11/2562 กรมบัญชีกลางจัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2562 10
19/11/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 17
18/11/2562 การพิมพ์วุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 251
18/11/2562 กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 22
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6402 รายการ
processing time 2.016 s