ค้นหาข่าว
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
24/01/2563 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนธันวาคม 2562 4
24/01/2563 กรมบัญชีกลาง เผย “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)” ช่วยประหยัดงบประมาณกว่า 7.3 หมื่นล้านบาท มีหน่วยงานรัฐร่วมจัดทำข้อตกลงกว่า 106 โครงการ 14
24/01/2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 34
23/01/2563 การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) ครั้งที่ 1/2563 20
23/01/2563 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2563 4
23/01/2563 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2019 Public Edition 1
23/01/2563 กรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ 2563 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ 30
23/01/2563 วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 06 เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2562 5
22/01/2563 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 28
22/01/2563 ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 8
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6562 รายการ
processing time 2.105 s