ค้นหาข่าว
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
11/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 5/2563 (ห้องสอบและเลขที่สอบ) 187
11/08/2563 กรมบัญชีกลางร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 19
10/08/2563 การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31
10/08/2563 โครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่ภาคภูมิใจ” สำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง 8
10/08/2563 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 267
10/08/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 62
10/08/2563 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ณ สำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่เขต 4 19
10/08/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1
10/08/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.86-011 สายสามแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4348(บ้านเขาแก้ว) - บรรจบทางหลวงชนบท ตง 4024(บ้านควนเหมียง) 1
10/08/2563 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนสิงหาคม 63 92
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7160 รายการ
processing time 2.231 s