การแสดงผล C C C
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
12439 27/04/2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 130
10591 12/04/2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2564 123
52192 01/06/2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2563 295
48159 30/04/2562 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2562 152
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.689 s