การแสดงผล C C C
ITA
แผนดำเนินงาน
 
 
 
 
 
การปฏิบัติงาน
 
 
 
การให้บริการ
 
 
 
O16 รายงานผลการสำรวจ
 
 
 
O17 e-Service
 
               -  กรมบัญชีกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนดำเนินงาน
 
 
 
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
 
 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 
               -  ประกาศราคากลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
                  
 
 
 
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
               หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
               หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 
               1 Training Road Map
 
 
 
               หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 
 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม