Display Mode C C C
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
No. Date News Title View Read
64557 15/11/2023 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 9
44326 20/04/2023 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 95
37436 24/02/2023 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2565 124
12439 27/04/2022 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 202
10591 12/04/2022 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2564 167
52192 01/06/2020 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2563 321
48159 30/04/2019 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2562 173
Record Display 1 to 7 from 7 Records
processing time 1.733 s