Display Mode C C C
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
No. Date News Title View Read
12439 27/04/2022 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 130
10591 12/04/2022 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2564 123
52192 01/06/2020 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2563 295
48159 30/04/2019 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2562 152
Record Display 1 to 4 from 4 Records
processing time 1.658 s