NEW  ผู้รับบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ได้ที่ https://pws.cgd.go.th/EFiling/ 
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายเรื่อง “ภาพรวมของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ” (21/01/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง” พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ ภาพรวมของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ โดยมีนางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีบุคลากรจากกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของหลักการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายเรื่อง “ภาพรวมของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ”
Mission control spending of the government.
Icon Top การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2562 (08/02/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยนางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อพิจารณาการคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงคุณธรรม แนวทางการลงนามในข้อตกลงคุณธรรม แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สังเกตการณ์
ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2562
Mission Control disbursement land.
Icon Top โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic (20/02/2019)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ เข้าใจแนวคิด ขั้นตอนการทำอินโฟกราฟฟิก และสามารถแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปภาพ นำเสนอเป็นอินโฟกราฟฟิกได้ โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลาง เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top พิธีลงนามการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (30/01/2019)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมลงนามการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ระหว่าง กรมบัญชีกลาง กับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญ และให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ และเป็นการเพิ่มช่องทางรับสมัครสมาชิกและรับเงินสะสม จากสมาชิก กอช. และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมทั้ง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กอช. ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของกระทรวงการคลังในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเรื่องการออมภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พิธีลงนามการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
Social Activities
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี ของการสถาปนากรมสรรพสามิต (15/02/2019)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 87 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบบัญชี “กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม” ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี ของการสถาปนากรมสรรพสามิต
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest