NEW   ประกาศผลโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) คลิก
NEW  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ " ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์มูลนิธิฯ  คลิก
ประชาสัมพันธ์   งาน eGovernment Forum 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก Accelerating Innovation in Public Service “ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารงานภาครัฐ” รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top การประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 – 2563 ครั้งที่ 1/2562 (09/08/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 - 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2561 ในภาพรวม และการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง   
การประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 – 2563 ครั้งที่ 1/2562
Mission control spending of the government.
Icon Top การสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22/08/2019)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน ซึ่งงานสัมมนาฯ ดังกล่าว กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล จัดขึ้นเพื่อนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST และผลการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่ได้รับการสุ่มคัดเลือกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการ CoST โดยนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง การสรุปโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
การสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Mission Control disbursement land.
Icon Top การประชุมชี้แจงผลการศึกษาข้อมูลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างภาครัฐ“โดยข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง” (20/08/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการศึกษาข้อมูลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างภาครัฐ “โดยข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง” โดยมี รศ.ดร. ธนิต ธงทอง และนายกฤติธี แก้วมณี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
การประชุมชี้แจงผลการศึกษาข้อมูลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างภาครัฐ“โดยข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง”
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562 (07/08/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 และเงินนอก
งบประมาณประเภทอื่น นอกจากนี้ยังติดตามการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการแจกบัตรให้แก่ผู้มีสิทธิ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562
Social Activities
Icon Top พิธีเปิด “อุโมงค์ประวัติศาสตร์กรมบัญชีกลาง” (22/08/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด “อุโมงค์ประวัติศาสตร์กรมบัญชีกลาง” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง และบุคลากรกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมงาน เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา บทบาท ภารกิจรายนามอดีตผู้บริหาร นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ และยังสร้างความภาคภูมิใจ แก่ผู้บริหาร และบุคลากรกรมบัญชีกลาง ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 3 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
พิธีเปิด “อุโมงค์ประวัติศาสตร์กรมบัญชีกลาง”
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest