Mission Control Disbursement Land.
Icon Top กรมบัญชีกลางจัดพิธีมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08/09/2020)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปี 2562 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยได้แบ่งรางวัลออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับดีเลิศ จำนวน 12 จังหวัด รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 17 รางวัล ระดับดี จำนวน 13 รางวัล และระดับชมเชย จำนวน 13 รางวัล มุ่งส่งเสริมให้ คบจ. เป็นสื่อกลางขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้มั่งคง ยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะรีเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
กรมบัญชีกลางจัดพิธีมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Mission control spending of the government.
Icon Top การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2563 (16/09/2020)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามเร่งรัดการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ตลอดจนการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบฯ และด้านบุคลากร โดยมีคลังเขต และคลังจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ CAT Conference ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 16 กันยายน 2563
การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2563

Mission Control disbursement land.
Icon Top การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 (16/09/2020)
นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 16 กันยายน 2563
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563

The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2563 (17/09/2020)
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามที่มีผู้ร้องขอ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 17 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2563

Social Activities
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีบวงสรวงองค์ช้างคู่ ประจำกระทรวงคลัง (15/09/2020)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช้างคู่ ประจำกระทรวงคลัง เพื่อเสริมความมั่นคง สร้างกำลังใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง วันที่ 15 กันยายน 2563
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีบวงสรวงองค์ช้างคู่ ประจำกระทรวงคลัง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest