NEW  แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” คลิก
NEW  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....  คลิก
NEW    “ผู้รับสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ” สามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับ ที่นี่
NEW  "ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562" วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top พิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (05/09/2019)
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร ผู้อำนวยการกองระบบการคลังภาครัฐ
เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีส่วนราชการเข้าร่วม 750 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทาง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน และสามารถให้คำแนะนำแก่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai ต่อไป ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม
ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
พิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Mission control spending of the government.
Icon Top โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (19/09/2019)
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานคลังเขต เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการฯ ในเรื่องของการตรวจสอบจำนวน ผู้มีสิทธิ วิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เป็นต้น ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
Mission Control disbursement land.
Icon Top โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง (19/09/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ให้กับผู้บริหารของกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รองรับยุทธศาสตร์ชาติ และขับเคลื่อน
กรมบัญชีกลางสู่ความสำเร็จร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (19/09/2019)
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมงาน ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นการมอบรางวัลให้แก่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค เป็นกรรมการ โดยมีคลังจังหวัดเป็นประธาน ด้วยการทำงานแบบบูรณาการในนามกระทรวงการคลังทั้งในส่วนของการส่งต่อนโยบายจากกระทรวงการคลังไปสู่ภูมิภาค ซึ่งมุ่งหวังสนับสนุนเศรษฐกิจของส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานภายใน คบจ. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใน คบจ. ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาจากการดำเนินงานตามมาตรการของรัฐ 10 มาตรการ รวม 100 คะแนน จากเกณฑ์การพิจารณา คบจ.ทั้ง 76 จังหวัด จึงเห็นสมควรมอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ คบจ. ที่มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คบจ. ดีเด่น ซึ่งแบ่งรางวัลเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย และมี คบจ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 43 คบจ. ได้แก่ ระดับดีเลิศ จำนวน 10 จังหวัด ระดับดีเด่น จำนวน 8 จังหวัด ระดับดี จำนวน 16 รางวัล และระดับชมเชย จำนวน 9 รางวัล
พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Social Activities
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 104 (18/09/2019)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ ปีที่ 104 พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุน“มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์” เพื่อเป็นทุนการศึกษา แก่เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 104
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest