กรมบัญชีกลาง " เปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์สำหรับโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 " ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (24/05/2019)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมพิจารณาประเด็น ปัญหา อุปสรรค การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น3 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Mission control spending of the government.
Icon Top การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค (23/05/2019)
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคลังเขต 1 - 9 ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 การจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 และ ปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่ประชุมได้พิจารณาผลการตรวจประเมินคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) แบบไขว้เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหาร
การคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562) และรายงานการใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค
Mission Control disbursement land.
Icon Top โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Knowledge Sharing” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเงินการคลังจากรุ่นสู่รุ่น (07/05/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Knowledge Sharing” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเงินการคลังจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารองค์กร ในแง่มุมต่าง ๆ การบริหารด้านการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงาน กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระตุ้นให้บุคลากรกรมบัญชีกลางมีกระบวนความคิดที่เป็นระบบและสามารถมองภาพองค์รวม (Holistic View) ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรภายในกรมบัญชีกลางให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคนิคการทำงานประสบการณ์จริงจากผู้บริหารของกรม โดยสามารถนำมุมมองและวิสัยทัศน์ในระดับผู้บริหารที่มีขีดความสามารถ และศักยภาพสูง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง มาปรับใช้ให้สัมฤทธิ์ผลบรรลุตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Knowledge Sharing” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเงินการคลังจากรุ่นสู่รุ่น
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ" (11/04/2019)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการ ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ" ให้แก่บุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบอินทราเน็ตในส่วนกลาง สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ของกรมบัญชีกลางมีวิสัยทัศน์ และมีกระบวนการคิด ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกรมฯ ไปสู่แผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง
Social Activities
Icon Top กรมบัญชีกลาง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 (23/05/2019)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
กรมบัญชีกลาง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest