Mission Control Disbursement Land.
Icon Top งานแสดงผลงาน “บริการฉับไว เว็บเดียวครบ จบทุกเรื่อง” (09/01/2019)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานแสดงผลงาน “บริการฉับไว เว็บเดียวครบ จบทุกเรื่อง” โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำเสนอช่องทางการจ่ายชำระเงินด้วยการแสกน QR Code หรือ Bar Code ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร ATM บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น และระบบจะนำเงินที่ประชาชนจ่ายชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS โดยอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผลงานนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบและงานบริการประชาชนในรูปแบบ “ศูนย์กลางการให้บริการเพื่อประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร” หรือ Biz Portal เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสาร ต่าง ๆ ทางออนไลน์ในคอมพิวเตอร์และมือถือ โดยยื่นที่เดียว แบบฟอร์มเดียว และสามารถติดตามสถานะได้ โดยประชาชนสามารถจ่ายชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
งานแสดงผลงาน “บริการฉับไว เว็บเดียวครบ จบทุกเรื่อง”
Mission control spending of the government.
Icon Top การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ... (09/01/2019)
ร้อยตำรวจโทหญิงศรัณย์กร เลิศโอภาส ผู้อำนวยการกองกฎหมาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ... และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ณ ห้องประชุม 1 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมบรรยายในเรื่องดังกล่าวให้กับผู้แทนจากส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้การบริหารลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้การบริหารอัตรากำลังคนของส่วนราชการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ...
Mission Control disbursement land.
Icon Top พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 (10/01/2019)
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานและผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือเทียบเท่าของหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน รวมจำนวน 94 คน เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำด้านการเงินการคลังภาครัฐที่มีวิสัยทัศน์ มีขีดความสามารถสูง สามารถขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล (Good governance) รวมถึงให้รอบรู้การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การบริหารด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ (Benchmarking) ส่งผลให้การบริหารเงินงบประมาณของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุด มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์กรมีความเข้มแข็งภายใต้กลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top การประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) (16/01/2019)
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เชียงใหม่ โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งภารกิจหลักของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังใน คบจ. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสรรพากรภาค 8 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
Social Activities
Icon Top กรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพสามิต (15/01/2019)
นางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะบุคลากรกรมกรมบัญชีกลาง ร่วมอวยพร และขอพรปีใหม่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
กรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพสามิต
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest