ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 (24/02/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เปิดโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ (25/02/2563)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 150 คน รวม 900 คน โดยมีนายสมศักดิ์ ภู่สกุล ผู้อำนวยการกองการพัสดุภาครัฐเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เปิดโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 2/2563 (25/02/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 2/2563

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (The Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA) (24/02/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (The Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA) ในฐานะกรรมการบริหาร ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Mai Hotel จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อกำหนดแผนงานประจำปีของ MTJA ด้านการแสวงหาผลประโยชน์ด้านปิโตรเลียมร่วมกันระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย รวมถึงการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ ซึ่งที่ประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้บริหารที่เป็นตัวแทนจากทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย อาทิ นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทย และ YBHG. TAN SRI DR. RAHAMAT BIVI BINTI YUSOFF อดีตผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ เป็นประธานคณะกรรมการร่วมฝ่ายมาเลเซีย
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (The Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA)

กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงาน “ 9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย ” (25/02/2563)
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงาน“ 9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย ” และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ กับมูลนิธิศรีธัญญา โดยมีผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงาน “ 9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย ”
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ