NEW  ผู้รับบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ได้ที่ https://pws.cgd.go.th/EFiling/ 
กรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “คลิก”
 NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18/03/2562)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ผ่าน Video Conference ไปยังสำนักงานคลังเขต เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินฝากค่าใช้จ่ายภาษีท้องถิ่น 10% และการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมหารือการกำหนดแนวทางการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้กับผู้รับบำนาญ (18/03/2562)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดแนวทางการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้กับผู้รับบำนาญ พร้อมด้วยนายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้แทนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ ให้กับผู้รับบำนาญ กรณีที่ได้มีการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องและรองรับ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ... และระบบบำเหน็จบำนาญของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
การประชุมหารือการกำหนดแนวทางการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้กับผู้รับบำนาญ
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic (20/02/2562)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ เข้าใจแนวคิด ขั้นตอนการทำอินโฟกราฟฟิก และสามารถแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปภาพ นำเสนอเป็นอินโฟกราฟฟิกได้ โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลาง ส่วนกลาง จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง เยี่ยมชมการให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS (18/03/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา CEO บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมการให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ณ สถานีสุรศักดิ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขต กทม. นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สามารถชำระค่าโดยสารในการเดินทางกับรถไฟฟ้า BTS ได้ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีวงเงินค่าโดยสารรถเมล์ (ขสมก.)/รถไฟฟ้า (รฟม.)/รถไฟฟ้า (BTS) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เยี่ยมชมการให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS
กิจกรรมสังคม
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ 5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (13/03/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ 5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดห้องนิทรรศการ “10 เรื่องเล่า ปลื้มใจ ชื่นใจ สุขใจ” และบรรยายแนวนโยบายการทำงาน นอกจากนี้ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ได้ร่วมหารือกับ 5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ในประเด็นเกี่ยวกับการประมาณการค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ 5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ