NEW  แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” คลิก
NEW  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....  คลิก
NEW    “ผู้รับสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ” สามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับ ที่นี่
NEW  "ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562" วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top พิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (05/09/2562)
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร ผู้อำนวยการกองระบบการคลังภาครัฐ
เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีส่วนราชการเข้าร่วม 750 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทาง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน และสามารถให้คำแนะนำแก่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai ต่อไป ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม
ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
พิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2562 (10/09/2562)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2562 และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องที่จังหวัดต่าง ๆ ขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์จำนวน 2 ราย รายละ 450,000 บาท ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 10 กันยายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2562
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02/09/2562)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในปีนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 172 ผลงาน และมีผลงานผ่านเข้ารอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง จำนวน 22 ผลงาน และกรมบัญชีกลางได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกมาเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาผลงานนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top งานแถลงข่าวความพร้อมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (18/09/2562)
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวเรื่อง ความพร้อมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานระบบและแอปพลิเคชันสำหรับมาตรการดังกล่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักปลัดกระทรวงการคลัง วันที่ 17 กันยายน 2562
งานแถลงข่าวความพร้อมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 104 (18/09/2562)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ ปีที่ 104 พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุน“มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์” เพื่อเป็นทุนการศึกษา แก่เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 104
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ