ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (21/02/2563)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top กรมบัญชีกลางมอบประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี 2562 (21/02/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ส่วนราชการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (IAQA) และมีผู้ตรวจสอบภายในที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) โดยมีนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ เมย์แฟร์ บอลรูม ซี ชั้น 11 เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
กรมบัญชีกลางมอบประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี 2562

ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2563 (07/02/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2563

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ (Courtesy) อธิบดีกรมบัญชีกลาง (06/02/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายพรชัย หาญยืนยงสกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ (Courtesy) และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) การปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ (Courtesy) อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กิจกรรมสังคม
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลางนำคณะผู้เข้าอบรม บงส. รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ โรงซ่อมใหญ่อากาศยาน และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (18/02/2563)
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัทการบินไทย จำกัด โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป และนำคณะเยี่ยมชมโรงซ่อม ในภาคบ่ายได้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (GC สาขา 6) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติก โดยมีคณะผู้บริหารส่วน CG ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป และนำคณะเยี่ยมชมวิสาหกิจชมชนเกาะกก ซึ่งนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ เปลี่ยนสถานะจากผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิต ณ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางนำคณะผู้เข้าอบรม บงส. รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ โรงซ่อมใหญ่อากาศยาน และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ