NEW  แจ้งปิดระบบเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และ ระบบการแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ (IR) วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.00 น. และจะใช้งานได้ในวันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
NEW   ขอเชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ New GFMIS Thai ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท >>"คลิก"<<
ประชาสัมพันธ์   งาน eGovernment Forum 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก Accelerating Innovation in Public Service “ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารงานภาครัฐ” รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top รายชื่อตลาดที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ถุงเงินประชารัฐ" (28/05/2562)
สามารถตรวจสอบรายชื่อตลาดที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ถุงเงินประชารัฐ"  
ได้ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด

*** โดยจะมีการอัพเดตข้อมูลเป็นประจำทุกวันศุกร์ ***
 
 
รายชื่อตลาดที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การสัมมนา CoST Managers Workshop 2019 (04/07/2562)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และนางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะ CoST Manager จากประเทศสมาชิก CoST 13 ประเทศ เข้าร่วมสัมมนา CoST Managers Workshop 2019 ระหว่าง วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หรือโครงการ CoST ของประทศไทย และการติดตามตรวจสอบข้อมูลของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างภาครัฐ และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากร่วม จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
การสัมมนา CoST Managers Workshop 2019
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 (04/07/2562)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยมีนางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมินคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมี คบจ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาฯ จำนวน 45 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเลิศ รางวัลระดับดีเด่น รางวัลระดับดี และรางวัลระดับชมเชย และได้พิจารณาการจัดงานพิธีมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี (15/07/2562)
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดยมีนางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 1 นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 41 แห่ง และนายชัชวาล วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในการนำร่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งกรมบัญชีกลาง จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิ
ในเดือนสิงหาคม 2562
การประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลาง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 (15/07/2562)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพรชัย หาญยืนยงสกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ อาคารออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
กรมบัญชีกลาง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ