NEW   ขอเชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ New GFMIS Thai ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท >>"คลิก"<<
ประชาสัมพันธ์   งาน eGovernment Forum 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก Accelerating Innovation in Public Service “ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารงานภาครัฐ” รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top รายชื่อตลาดที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ถุงเงินประชารัฐ" (28/05/2562)
สามารถตรวจสอบรายชื่อตลาดที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ถุงเงินประชารัฐ"  
ได้ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด

*** โดยจะมีการอัพเดตข้อมูลเป็นประจำทุกวันศุกร์ ***
 
 
รายชื่อตลาดที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การสัมมนา CoST Managers Workshop 2019 (04/07/2562)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และนางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะ CoST Manager จากประเทศสมาชิก CoST 13 ประเทศ เข้าร่วมสัมมนา CoST Managers Workshop 2019 ระหว่าง วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หรือโครงการ CoST ของประทศไทย และการติดตามตรวจสอบข้อมูลของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างภาครัฐ และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากร่วม จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
การสัมมนา CoST Managers Workshop 2019
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 (04/07/2562)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยมีนางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมินคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมี คบจ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาฯ จำนวน 45 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเลิศ รางวัลระดับดีเด่น รางวัลระดับดี และรางวัลระดับชมเชย และได้พิจารณาการจัดงานพิธีมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี (15/07/2562)
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดยมีนางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 1 นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 41 แห่ง และนายชัชวาล วงศ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในการนำร่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งกรมบัญชีกลาง จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิ
ในเดือนสิงหาคม 2562
การประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลาง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 (15/07/2562)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพรชัย หาญยืนยงสกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ อาคารออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
กรมบัญชีกลาง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ