NEW   ประกาศผลโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) คลิก
NEW  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ " ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์มูลนิธิฯ  คลิก
ประชาสัมพันธ์   งาน eGovernment Forum 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก Accelerating Innovation in Public Service “ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารงานภาครัฐ” รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 – 2563 ครั้งที่ 1/2562 (09/08/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 - 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2561 ในภาพรวม และการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง   
การประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 – 2563 ครั้งที่ 1/2562
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562 (14/08/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐ (Cost) การดำเนินงานโครงการ Cost ภายใต้การสบับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ และการบรรจุโครงการ Cost ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงพิจารณาผลการลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top งานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award & Framework) (01/08/2562)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะผู้แทนกรมบัญชีกลาง รับรางวัล Digital Transformation Award 2019 จาก ดร.ปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ(Digital Transformation Award & Framework) และมอบรางวัล โดยกรมบัญชีกลางได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขา Integrated Excellence จากโครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และโครงการระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
งานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award & Framework)
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562 (07/08/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 และเงินนอก
งบประมาณประเภทอื่น นอกจากนี้ยังติดตามการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการแจกบัตรให้แก่ผู้มีสิทธิ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันสถาปนาการประปานครหลวง (16/08/2562)
นางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ รองผู้ว่าการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 52 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบเข้า “กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กปน.” เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัยหรือตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ณ การประปานครหลวง วันที่ 16 สิงหาคม 2562
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันสถาปนาการประปานครหลวง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ