ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 (25/09/2563)
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ นางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี และเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563

ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ครั้งที่ 6/2563 (24/09/2563)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ครั้งที่ 6/2563 เพื่อติดตามเร่งรัดการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ตลอดจนการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบฯ และด้านบุคลากร โดยมีคลังเขต และคลังจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ CAT Conference ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ครั้งที่ 6/2563

ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2563 (24/09/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2563 โดยนางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2563

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (21/09/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จำนวน 37 หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ส่วนราชการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาครัฐสู่มาตรฐานสากล โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมสังคม
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมมุทิตาจิต แด่ปลัดกระทรวงการคลัง (25/09/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ร่วมมุทิตาจิตแด่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมมุทิตาจิต แด่ปลัดกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ