ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562 (02/12/2562)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี พร้อมผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานนำร่อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานนำร่อง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 ธันวาคม 2562
การประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562

ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) (12/12/2562)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 4 และคลังจังหวัดในพื้นที่คลังเขต 4 เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องแกรนด์ประจักษ์ตรา โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562 (06/12/2562)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังวุฒิสภากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (13/12/2562)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้บริหารหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
การประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังวุฒิสภากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบรอบ 47 ปี (13/12/2562)
นางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนสมทบทุน
เพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบรอบ 47 ปี
ณ สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบรอบ 47 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ