ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 (25/03/2563)
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ นางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีและเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563

ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 4/2563 (21/05/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 4/2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาการจัดแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลกรมบัญชีกลาง” การช่วยเหลือภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง และขออนุมัติเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 4/2563

ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 4/2563 (02/06/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 4/2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง และกรรมการที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรม หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 7 หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) พร้อมทั้ง เตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 4/2563

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2563 (29/05/2563)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ให้แก่ทายาทพลเมืองดีที่เสียชีวิต จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2563

กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลาง จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (03/06/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 3 มิถุนายน 2563
กรมบัญชีกลาง จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ