ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563 (10/01/2563)
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และบุคลากรกรมบัญชีกลางเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ กระทรวงการคลัง
การประชุมติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563

ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top ประชุมชี้แจงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26/12/2562)
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมร่วมกับหน่วยงานภายในและสำนักงานคลังเขต/คลังจังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ประชุมชี้แจงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top ประชุมแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและงบประมาณของหน่วยงานในกำกับ (02/01/2563)
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและงบประมาณของหน่วยงานในกำกับ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คลังเขต 1 และคลังจังหวัดในเขต 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ สำนักงานเลขานุการกรม และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ ห้องประชุม 312 กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 มกราคม 2563
ประชุมแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและงบประมาณของหน่วยงานในกำกับ

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) ครั้งที่ 1/2563 (23/01/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง คณะทำงาน (PMQA Working Team) ทั้ง 7 หมวด และคลังเขต 1-9 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) ครั้งที่ 1/2563

กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ 2563 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (23/01/2563)
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมอวยพรนายกรณินทร์ กาญจโนมัย ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงบประมาณ วันที่ 23 มกราคม 2563
กรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ 2563 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ