ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 8/2562 (01/11/2562)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8/2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง
และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง และถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังส่วนภูมิภาค
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 8/2562

ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) การฝึกอบรม : วิธีการทดสอบระบบ (UAT) สำหรับผู้ใช้ระบบ (18/11/2562)
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) การฝึกอบรม : วิธีการทดสอบระบบ (UAT) สำหรับผู้ใช้ระบบ โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) การฝึกอบรม : วิธีการทดสอบระบบ (UAT) สำหรับผู้ใช้ระบบ

ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง (19/11/2562)
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 19 -22 พฤศจิกายน 2562 ให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง (15/11/2562)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมอบนโนบายด้านเศรษฐกิจ และการเงินการคลัง
ให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง
รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง

กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (18/11/2562)
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 43 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบ “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด” โดยนายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ