NEW   ประกาศผลโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) คลิก
NEW  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ " ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์มูลนิธิฯ  คลิก
ประชาสัมพันธ์   งาน eGovernment Forum 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก Accelerating Innovation in Public Service “ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารงานภาครัฐ” รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 – 2563 ครั้งที่ 1/2562 (09/08/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 - 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2561 ในภาพรวม และการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง   
การประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 – 2563 ครั้งที่ 1/2562
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562 (14/08/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐ (Cost) การดำเนินงานโครงการ Cost ภายใต้การสบับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ และการบรรจุโครงการ Cost ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงพิจารณาผลการลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมชี้แจงผลการศึกษาข้อมูลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างภาครัฐ“โดยข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง” (20/08/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการศึกษาข้อมูลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างภาครัฐ “โดยข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง” โดยมี รศ.ดร. ธนิต ธงทอง และนายกฤติธี แก้วมณี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
การประชุมชี้แจงผลการศึกษาข้อมูลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างภาครัฐ“โดยข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง”
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562 (07/08/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 และเงินนอก
งบประมาณประเภทอื่น นอกจากนี้ยังติดตามการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการแจกบัตรให้แก่ผู้มีสิทธิ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562
กิจกรรมสังคม
Icon Top พิธีทำบุญอาคารพลเทพ 1 และอาคารพลเทพ 2 (20/08/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารพลเทพ 1 และอาคารพลเทพ 2 พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดปทุมธานี
พิธีทำบุญอาคารพลเทพ 1 และอาคารพลเทพ 2
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ