ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top รายชื่อตลาดที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ถุงเงินประชารัฐ" (28/05/2562)
สามารถตรวจสอบรายชื่อตลาดที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ถุงเงินประชารัฐ"  
ได้ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด

*** โดยจะมีการอัพเดตข้อมูลเป็นประจำทุกวันศุกร์ ***
 
 
รายชื่อตลาดที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมสัมมนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (18/06/2562)
ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส ผู้อำนวยการกองกฎหมาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ และบุคลากรของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 17 และวันที่ 19 มิถุนายน 2562
การประชุมสัมมนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 (14/06/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 13 - 28 มิถุนายน 2562 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นจำนวน 7 รุ่น โดยแบ่งเป็นบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางส่วนกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สามารถให้ความรู้ความเข้าใจ ในการยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพกับผู้รับบำนาญได้
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การเสวนาในหัวข้อความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย แนวทางหรือวิธีการป้องกันการคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง (14/06/2562)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบระบบการเงินการคลัง ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ดร. จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนาในหัวข้อความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย แนวทางหรือวิธีการป้องกันการคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562
การเสวนาในหัวข้อความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย แนวทางหรือวิธีการป้องกันการคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา บัญชีกลาง” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (18/06/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดกรมบัญชีกลาง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา บัญชีกลาง” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมใจทำความสะอาดถนนบริเวณรอบอาคารกรมบัญชีกลาง สนามฟุตซอล ทาสีขอบถนน ลานจอดรถกรมธนารักษ์ ฝั่งตรงข้ามหน่วยแลกเหรียญกษาปณ์ และบริเวณลานจอดรถใต้ทางด่วนริมคลองประปา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา บัญชีกลาง” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ