NEW    “ผู้รับสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ” สามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับ ที่นี่
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1 (08/10/2562)
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562
โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการเสวนา เรื่อง ภารกิจของกรมบัญชีกลางและทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ร่วมเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูง ของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม
ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุม ASEAN Regional Integration Support – Thailand Trade-Related Assistance (Arise Plus – Thailand) (15/10/2562)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุม ASEAN Regional Integration Support – Thailand Trade-Related Assistance (Arise Plus – Thailand) โดยมี Mr. Paolo Vergano ตัวแทนจาก Internation Trade Center ผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และเจ้าหน้าที่จากกองการพัสดุภาครัฐ และกองความร่วมมือและความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
การประชุม ASEAN Regional Integration Support – Thailand Trade-Related Assistance (Arise Plus – Thailand)
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2562 (10/10/2562)
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณาเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรับโครงสร้างคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2562
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานกรมบัญชีกลาง (11/10/2562)
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายเเละหนี้สิน ตรวจเยี่ยมและติดตามงานกรมบัญชีกลาง โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมนำเสนอประเด็นติดตามงาน ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 11 ตุลาคม 2562
รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานกรมบัญชีกลาง
กิจกรรมสังคม
Icon Top พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (16/10/2562)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ โดยนางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ และนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ