ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562 (02/12/2562)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี พร้อมผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานนำร่อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานนำร่อง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 ธันวาคม 2562
การประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562

ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) (03/12/2562)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)” โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 2 และคลังจังหวัดในพื้นที่คลังเขต 2 เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดให้สามารถดำเนินงานโครงการ CoST ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสามารถถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโครงการ CoST ให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ในพื้นที่ได้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องชลธี 2 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562 (06/12/2562)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2562 (03/12/2562)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง โดยผู้อำนวยการ และผู้แทน กอง ศูนย์ สถาบัน สำนักงานเลานุการกรม เข้าร่วมประชุม และ Video Conference ไปยังสำนักงานคลังเขต 1 – 9 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
การประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2562

กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (05/12/2562)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะรัฐมนตรี ผู้นำหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชน ณ มณฑลท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562
กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ