Mission Control Disbursement Land.
Icon Top การฝึกอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน” (18/04/2018)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการ
ภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน” ให้แก่เจ้าหน้าที่
ส่วนราชการนำร่อง 20 แห่ง ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2561 ณ อาคารสำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการสำหรับการปฏิบัติงานในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งระบบการรับชำระเงินกลางฯ เป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินจากประชาชนให้กับส่วนราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
อย่างครบวงจร ครอบคลุมการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของส่วนราชการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการนำเงินส่งคลังเข้าสู่ระบบเงินคงคลังได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
การฝึกอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน”
Mission control spending of the government.
Icon Top กรมบัญชีกลางได้รับรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1 (25/04/2018)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นตัวแทนกรมบัญชีกลางขึ้นรับรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1 โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ชนะการประกวดชุมชนดีเด่น และโครงการดีเด่น ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืน 1 จำนวน 80 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกโครงการดีเด่น และชุมชนดีเด่น 30 คน และผู้แทนจากหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1 จำนวน 17 หน่วยงาน เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย จะขึ้นอยู่กับศักยภาพและความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่และการตัดสินใจเลือกของเกษตรกร
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรมบัญชีกลางได้รับรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1
Mission Control disbursement land.
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) (20/04/2018)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของกรมบัญชีกลาง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Awwrd : PMQA
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top กรมบัญชีกลางแถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (25/04/2018)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงข่าวเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ยกร่างแก้ไขและปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารเงินของ กบข. ในบางประเด็นเพื่อเพิ่มสิทธิให้แก่สมาชิก และเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเงินของตนเองที่อยู่ในความดูแลของ กบข. ให้มากขึ้น พร้อมทั้งการปรับปรุงแก้ไขอำนาจในการบริหารของ กบข. ให้ทันสมัย มีความคล่องตัว เพิ่มโอกาสในการลงทุน และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
Social Activities
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมการเงินกลาโหม ครบรอบ 131 ปี (20/04/2018)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี กับพลโททวี พฤกษาไพรบูลย์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 131 ปี กรมการเงินกลาโหม ณ ห้องพิธีบริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมการเงินกลาโหม ครบรอบ 131 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest