"รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์สหกรณ์ฯ www.cgdcoop.com "
 
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14/12/2018)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2561 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานภายในกรม ได้แก่ การดำเนินการออกกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 การดำเนินการเกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มเติม และการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 2 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Mission control spending of the government.
Icon Top การประชุม Thailand Public Procurement Briefing for International Communities (14/12/2018)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของไทย สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ (Thailand Public Procurement Briefing for International Communities) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่สร้างความโปร่งใสและคุ้มค่า โดยมี Ms. Margaret Tongue, Deputy Head of Mission, British Embassy, และ Mr. Stefan Molnar, President of European Association for Business and Commerce (EABC) พร้อมผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel Bangkok
การประชุม Thailand Public Procurement Briefing for International Communities
Mission Control disbursement land.
Icon Top โครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน” (13/11/2018)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ควรปรับปรุง รวมทั้งรับฟังความต้องการ/ความคาดหวังเกี่ยวกับภารกิจของกรม ระหว่างผู้รับบำนาญและบุคลากรกรมบัญชีกลาง ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมคณะ เข้าพบ พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อขอบคุณเนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน และให้ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือ สัตหีบ เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561
โครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน”
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 2/2561 (07/12/2018)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐระดับสูง ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 - 5
และพิจารณาการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6
ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 2/2561
Social Activities
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 (06/12/2018)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังเป็นผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest