ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สนใจสมัครออนไลน์ได้ https://www.patrunning.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วิสัยทัศน์ของกรมบัญชีกลาง “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
ค่านิยมของกรมบัญชีกลาง  “ซื่อสัตย์ โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษาวินัยการคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒนา”
ประกาศขายทรัพย์สินของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) จำนวน ๖ รายการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑คลิก
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top กรมบัญชีกลาง จัดอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (21/06/2018)
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง เป็นประธานการจัดอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต 50 เขต ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 125 คน เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิในกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare : e-SW ) ณ ห้องประชุม 101 ชั้น1 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
กรมบัญชีกลาง จัดอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Mission control spending of the government.
Icon Top พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Certificate in Public Procurement - CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรระดับต้น (Fudamental Course) (22/06/2018)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรระดับต้น (Fudamental Course) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุที่ดำรงตำแหน่งสายงานด้านพัสดุระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้ทั่วไปและการบริหารงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Certificate in Public Procurement - CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรระดับต้น (Fudamental Course)
Mission Control disbursement land.
Icon Top การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 (20/06/2018)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางภัทรพร วรทรัพย์ ให้การต้อนรับนายสุพรรณ เก็งทอง นายเอกชัย ตันสุคตานนท์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดส่งผลงานประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกรมบัญชีกลางผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ในขั้นตอนที่ 1 และกำหนดตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top โครงการ “ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” (11/06/2018)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของจังหวัดในพื้นที่เขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการเงินการคลังภาครัฐ และคณะ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพรรณราย จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยคลังเขต 4 คลังจังหวัดอุดรธานี และสรรพากรพื้นที่เพื่อตรวจติดตามร้านธงฟ้าประชารัฐในเขตเทศบาลจังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่เข้าใจเงื่อนไขในการใช้สิทธิของตนเอง ทางหน่วยงานภาครัฐจึงควรเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีบัตรสวัสดิการให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ติดตามการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตามโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านเครื่อง EDC พบว่า โดยรวมโรงพยาบาลฯ สามารถให้บริการได้อย่างดี ยกเว้นบางช่วงเวลาที่ประสบปัญหาสัญญาณ Internet ไม่เสถียร
โครงการ “ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
Social Activities
Icon Top พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง (06/06/2018)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ตามโครงการค้นคนคลัง โดยมีนางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมในการสร้างผลงานนวัตกรรม เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความอุตสาหะทุ่มเทในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อกระทรวงการคลัง
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest