"หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)"
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13/11/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรับทราบในเรื่องการประชุมผู้บริหารระดับสูงครั้งที่ผ่านมา การดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 7(3) และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย รวมถึงภารกิจกรมที่จะต้องเร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้วย
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 3/2561 (02/11/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น ดำเนินการคัดเลือกโครงการก่อสร้างของส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงานโครงการ CoST ภายใต้โครงการ “Promoting a Fair Business Environment in ASEAN” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลประเทศอังกฤษร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้ทุนสนับสนุน โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้เสนอเป็นผู้ขอรับทุนเพื่อมาดำเนินการโครงการ CoST ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และแนวทางการบรรจุโครงการ CoST ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะได้นำผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เสนอให้คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 3/2561
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน” (13/11/2561)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ควรปรับปรุง รวมทั้งรับฟังความต้องการ/ความคาดหวังเกี่ยวกับภารกิจของกรม ระหว่างผู้รับบำนาญและบุคลากรกรมบัญชีกลาง ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมคณะ เข้าพบ พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อขอบคุณเนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน และให้ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือ สัตหีบ เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561
โครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน”
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top งานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ (31/10/2561)
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและกล่าวเปิดงานในพิธีมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ขึ้นรับรางวัลประเภทรางวัลเกียรติคุณ
ระดับหน่วยงานความร่วมมือ และคลังจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดกำแพงเพชร ขึ้นรับรางวัล
ประเภทรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นปีแรกที่จัดขึ้น เพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ขับเคลื่อนสนับสนุน และส่งเสริมการออมให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการบำนาญของรัฐ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 กระทรวงการคลัง
งานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลาง บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (06/11/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมสนับสนุนการรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ดร.อำนาจ ขาวเน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ