ให้ส่วนราชการส่งหนังสือที่รัฐมนตรีว่าการอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฯ ต่อไป พร้อมทั้งเลขที่เอกสารสำรองเงินให้กรมบัญชีกลางอนุมัติโดยเร็ว     /
การรับวางเครื่อง EDC ตามโครงการขยายการใช้บัตร (National e-Payment) ให้ส่วนราชการสามารถเลือกใช้บริการจาก ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ธนชาติ ธ.กรุงเทพ หรือ ธ.กสิกรไทย ก็ได้
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 3 (15/03/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี          (พ.ศ.2560-2579) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อเข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 3
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (16/03/2560)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด (23/03/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเข้าร่วมการสัมมนา โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง คณะทำงานปรับบทบาทของกองสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด คลังจังหวัดและบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 5 จำนวนประมาณ 60 คน ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานคลังเขต 5 และโรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางในภาพรวมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาการบริการของกรมบัญชีกลางให้เป็นหน่วยงานกลางที่กำกับดูแลและบริหารการใช้เงินของแผ่นดินที่มีศักยภาพสูง ( High Performance Organization )
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) (22/03/2560)
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) ครั้งที่ 5 พร้อมด้วยนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมพร้อมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปจะใช้แนวทางเลือกใหม่ ในการจัดทำเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) งานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง จากก่อนหน้านี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เสนอมาให้พิจารณา 4 แนวทาง แต่จากการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าควรใช้ทางเลือกที่ 5 เป็นทางเลือกใหม่ ซึ่งจะมีการนัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการ รฟท. ในวันที่ 22 มีนาคม หากเห็นชอบจะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป
การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง)
กิจกรรมเพื่อสังคม
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ธนาคารกรุงไทย (15/03/2560)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ธนาคารกรุงไทย โดยมีนางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ธนาคารกรุงไทย
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ