ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top กรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่าย (25/05/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ร่วมกันแถลงข่าวเรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณา วิธีปฏิบัติ และการกำหนดปฏิทิน การดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่าย
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดฝึกอบรม “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” (11/05/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมและให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกับนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อให้เจ้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการใช้เครื่องรูดบัตร EDC โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดฝึกอบรม “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (25/05/2561)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย 1) การศึกษาดูงานด้านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสาธารณรัฐเกาหลี (Public Procurment Service : PPS) โดยมี Mr. Lee Won-ho (Deputy Director of the International Affairs Divisinon) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป 2) การศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและชมโรงงานของ KIA MOTER ณ KIA Hwaseong Plan โดยมี Public Relations Department Staff & Manager ให้การต้อนรับ 3) ศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมเทคโนโลยีของสาธารณรัฐเกาหลี ณ TK Square โดย MISS. CHOI, SEO YOON ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัคราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - เกาหลี ณ สถานเอกอัคราชทูต กรุงโซล เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ทางการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนในต่างประเทศ
บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2562 (23/05/2561)
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้อง Narai Ballroom โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทุนหมุนเวียน มีความเข้าใจในกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2562
กิจกรรมสังคม
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (25/05/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ