ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14/2560 (08/12/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ครั้งที่ 14/2560 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง และ Video Conference ไปยังสำนักงานคลังเขต 1–9 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เพื่อแจ้งการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการติดตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การดำเนินงาน Digital CGD ตามนโยบายกระทรวงการคลัง (Digital MOF) การดำเนินการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14/2560
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 (04/12/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เพื่อรับทราบความคืบหน้าการแก้ไขรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล (Assurance Report) สำหรับโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อเข้าร่วมโครงการ CoST ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งปีนี้มีการขยายโครงการไปยังโครงการของราชการส่วนท้องถิ่นด้วย และเห็นชอบแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการ CoST สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วย
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานใหม่ด้านการบัญชีภาครัฐ” (30/11/2560)
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานใหม่ด้านการบัญชีภาครัฐ” ให้แก่บุคลากรที่บรรจุใหม่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานใหม่ด้านการบัญชีภาครัฐ”
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมชี้แจงเรื่อง การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามหลังเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6 (Diagnosis Relate Group : DRGs) และการดำเนินการตามนโยบายบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลฯ (30/11/2560)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล เรื่อง การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามหลังเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6 (Diagnosis Relate Group : DRGs) และการดำเนินการตามนโยบายบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล รวมทั้งการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางในการพัฒนาระบบสวัสดิการพยาบาลข้าราชการ” ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงรับทราบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างถูกต้อง ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560
การประชุมชี้แจงเรื่อง การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามหลังเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6 (Diagnosis Relate Group : DRGs) และการดำเนินการตามนโยบายบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลฯ
กิจกรรมสังคม
Icon Top วันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบ 8 ปี (04/12/2560)
นางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบ 8 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศลและกองทุนสวัสดิการกรมหม่อนไหม ณ กรมหม่อนไหม เขตบางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
วันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบ 8 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ