ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 1 (10/01/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทิศทางในการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนสื่อสารถ่ายทอดให้บุคลากรของกรมบัญชีกลางรับทราบและถือปฏิบัติ โดยอธิบดีกรมบัญชีกลางได้มอบแต่ละกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม และเลขานุการกรม จัดทำแผนระยะ 20 ปี และขอให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
การประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 1
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 2/2560 (06/01/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเกณฑ์ การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย ด้านการบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านความรับผิดทางละเมิด โดยจะนำหลักเกณฑ์ข้างต้นเสนอคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พิจารณาในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 และหากคณะกรรมการฯ เห็นชอบ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ ให้ส่วนราชการทราบต่อไป
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 2/2560
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 (12/01/2560)
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 12 มกราคม 2560 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ทั้งในฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน โดยหลักสูตร บงส. เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรที่สำคัญยิ่งของกรมบัญชีกลาง เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้รอบรู้การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ นำไปกำกับดูแลและบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังภายในหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการเงินการคลังในระดับบริหารที่จะสามารถประสานความร่วมมือระหว่างกัน ในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของประเทศต่อไป
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4
กิจกรรมเพื่อสังคม
Icon Top สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่ ประจำปี 2560 ให้แก่กรมบัญชีกลาง (19/01/2560)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ คุณหญิงลัษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. และไดอารี่ พระราชทาน ประจำปี 2560 มอบให้ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวกรมบัญชีกลางอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3กรมบัญชีกลาง
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่ ประจำปี 2560 ให้แก่กรมบัญชีกลาง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ