แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลหน่วยงานย่อย ว 114 ดาวน์โหลด

 
ขอประชาสัมพันธ์ว่า ยา EYLEA (Aflibercept) ใช้โรคจอประสาทตาเสื่อม และ PROLIA (Denosumab) เฉพาะข้อบ่งชี้ที่ใช้รักษาโรคกระดูกพรุนเท่านั้น สามารถเบิกจ่ายตรงได้
 
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) (21/03/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง และ Video Conference ไปยังสำนักงานคลังเขต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด และพิจารณาโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้ง การส่งผลงาน (Excellent Service) เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน “กำกับอย่างเข้าใจ คาดหวังได้ในบริการ (Regulator and Excellent Service Provider)”
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.)
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2561 (20/03/2561)
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และบริษัทที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และการดำเนินงานตามข้อสังเกตคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน/คณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พร้อมร่วมพิจารณาผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ) และการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนสำหรับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งใหม่
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2561
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน (20/03/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน สำหรับบุคลากร กรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 101 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทีมหมอคลังอุ่นใจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเกิดการยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมพิจารณาคู่มือการดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (14/03/2561)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้อำนวยการกองการเงินการคลังภาครัฐ ผู้แทนจากกองการเงินการคลังภาครัฐ กองตรวจสอบภาครัฐ กองกฎหมาย และกองการพัสดุภาครัฐ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคู่มือการดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดคู่มือให้มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้วางไว้
การประชุมพิจารณาคู่มือการดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”
กิจกรรมสังคม
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลางนำคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม (22/03/2561)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
รุ่นที่ 5 จำนวน 47 คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการ ณ C.P. Vietnam Corporation, Binh duong Feed Mill และ Starprint Vietnam Co., Ltd., Dong Nai เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ทางด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานในต่างประเทศในด้านต่างๆ และสามารถนำแนวทางการบริหารมาเป็นต้นแบบ
ในการประยุกต์ใช้ได้ ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางนำคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ