CGD Infographic
News Title Date View Read
ทุนหมุนเวียน ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 16/08/2017 19
สนใจเป็นผู้ค้ากับภาค​รัฐ เริ่มต้นอย่างไร 08/08/2017 92
ความดีมิสูญเปล่า รัฐปรับเพิ่มความช่วยเหลือพลเมืองดี 19/07/2017 170
ตรวจสอบข้อมูลกันหรือยัง 28/06/2017 807
เดินหน้า 5 โครงการนำร่องเข้าร่ว​ม CoST เพื่อสกัดทุจริตในภาค​รัฐ 21/06/2017 187
กรมบัญชีกลางสรุปผลกา​รเบิกจ่าย 8 เดือน สูงกว่าในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 13/06/2017 156
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ยกระดับความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างภาค​รัฐ 12/06/2017 213
รู้ไว้ใช่ว่า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ 1 - 2) 15/05/2017 813
ขั้นตอนการใช้บัตรพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง 21/04/2017 478
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 13/03/2017 1,040
Record Display 1 to 10 from 21 Records
processing time 0.474 s