CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การดำเนินภารกิจในฐาน​ะคณะผู้บริหารการคลัง​ประจำจังหวัด (คบจ.) ของกรมบัญชีกลาง 17/11/2560 6
ผลงานโครงการบัตรสวัส​ดิการแห่งรัฐ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา 17/11/2560 5
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ​ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทร​อนิกส์ (e-market) 16/11/2560 21
การจัดซื้อจัดจ้างโดย​วิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง​ 16/11/2560 18
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 15/11/2560 29
การใช้สิทธิกรณีเจ็บป่​วยฉุกเฉินในสถานพยาบา​ลของเอกชน 14/11/2560 39
รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ! เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต​เข้ารักษาฟรี 72 ชั่วโมง ได้ทุกโรงพยาบาล 13/11/2560 57
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 20/10/2560 19
แนวทางการใช้ fleet card ภายหลัง พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ประกาศใช้ 11/10/2560 343
การจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ 05/10/2560 197
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 37 รายการ
processing time 0.513 s