CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางสรุปผลกา​รเบิกจ่าย 8 เดือน สูงกว่าในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 13/06/2560 75
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ยกระดับความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างภาค​รัฐ 12/06/2560 91
รู้ไว้ใช่ว่า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ 1 - 2) 15/05/2560 506
ขั้นตอนการใช้บัตรพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง 21/04/2560 339
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 13/03/2560 813
ผู้ซื้อรถยนต์ตามมาตรการรถยนต์คันแรก ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด 07/03/2560 256
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 3 เม.ย. - 15 พ.ค.60) 01/03/2560 287
ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 16/01/2560 282
4 ขั้นตอนควรรู้ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว 01/11/2559 571
โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 12/09/2559 190
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 16 รายการ
processing time 0.439 s