ให้ส่วนราชการส่งหนังสือที่รัฐมนตรีว่าการอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฯ ต่อไป พร้อมทั้งเลขที่เอกสารสำรองเงินให้กรมบัญชีกลางอนุมัติโดยเร็ว
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top การประชุมโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร (16/02/2017)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนสำนักงานเขต 50 เขต เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอขั้นตอนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการลงทะเบียน การตั้งเบิกเงิน การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ การนำเงินส่งคืนคลัง พร้อมทั้งชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เช่น เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี เป็นต้น
การประชุมโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร
Mission control spending of the government.
Icon Top ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี การประชุมหารือแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 (17/02/2017)
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อหารือแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ประชุมมีการหารือ พร้อมทั้งมอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการในรูปแบบของคณะทำงาน
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี การประชุมหารือแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560
Mission Control disbursement land.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 (10/02/2017)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นและแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 และร่างแบบประเมินประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) โดยผ่านคณะกรรมการผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
 การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2560 (23/01/2017)
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแนวคิดและวิธีการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมและมีศรัทธาในอาชีพ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2560
Social Activities
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 58 ปี (14/02/2017)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 58 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาล ราชวิถี เพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 58 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest