/    ขอให้ส่วนราชการรีบแจ้งรายละเอียดเงินจูงใจปี 59 ให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน 30 มิ.ย. 60 ตามหนังสือเวียน ที่ กค 0402.5/ว 52 ลว. 20 เม.ย. 60    /
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8/2560 (20/06/2017)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ครั้งที่ 8/2560 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง และ Video Conference ไปยังสำนักงานคลังเขต 1–9 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เพื่อรายงานผลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น โครงการการขับเคลื่อนกรมบัญชีกลางคุณธรรม การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น การจัดตั้งพื้นที่ให้บริการผู้รับบำนาญแบบครบวงจร โครงการ Data Center การจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8/2560
Mission control spending of the government.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 (22/06/2017)
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมการอภิปรายในประเด็นเนื้อหาร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ ฉบับดังกล่าว เช่น ตัวอย่างของสินค้าคงเหลือในภาครัฐ รวมถึงงานบริการระหว่างทำ การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับผลิตผลทางการเกษตร การบันทึกบัญชีเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าคงเหลือ เป็นต้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานฯ สินค้าคงเหลือ โดยเสนอแนะให้มีการจัดทำศัพท์บัญชี และถ้อยคำ ซึ่งรวมคำศัพท์ที่ใช้ในร่างมาตรฐานฯ ฉบับดังกล่าวไว้เพื่อเป็นแนวทางที่ตรงกันในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นๆ และให้พิจารณาถ้อยคำในร่างมาตรฐานฯ อีกครั้งก่อนประกาศใช้เป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ต่อไป
การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560
Mission Control disbursement land.
Icon Top การประชุมสัมมนาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 4 จังหวัด (21/06/2017)
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง สู่ภูมิภาค เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยมีนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง คบจ.จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี และสระแก้ว ร่วมประชุม โดยมอบนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และนโยบายสำคัญอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
การประชุมสัมมนาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 4 จังหวัด
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (23/06/2017)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะผู้บริหารเป็นผู้นำเสนอผลงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ต่อคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง
การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
Social Activities
Icon Top ผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (15/06/2017)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมบัญชีกลาง ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest