คู่มือ ประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิก

   "ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นผู้สังเกตการณ์สำหรับโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม" คลิก

Mission Control Disbursement Land.
Icon Top นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม) (17/10/2017)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม) ให้แก่ผู้มีสิทธิจำนวน 10 คน พร้อมทดลองใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับเครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ที่ติดตั้งบนรถเมล์ธรรมดาของ ขสมก. โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและอธิบายวิธีการใช้งานบัตรสวัสดิการดังกล่าว ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร นำบัตรประชาชนติดต่อขอรับได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เคยลงทะเบียน ใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม)
Mission control spending of the government.
Icon Top การประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง (10/10/2017)
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้เกียรติเป็นผู้นำเสวนาเรื่อง “การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 128 คน เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ให้สามารถกระจายถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้อย่างถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
การประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง
Mission Control disbursement land.
Icon Top การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) (04/10/2017)
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยมีที่ปรึกษาการคลัง ฝ่ายเลขานุการ (กรมบัญชีกลาง) และคลังเขต 9 เข้าร่วมการประชุม คบจ.สัญจร ครั้งที่ 4/2560 ในเขตพื้นที่เขต 9 ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560 โดยในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ร่วมประชุมกับ คบจ.สงขลา มอบนโยบายและอธิบายมาตรการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ และหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็น ครม.เศรษฐกิจของจังหวัดในการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดถึงการค้า การลงทุน และทิศทางที่สำคัญ และในช่วงบ่ายเป็นการร่วมประชุมกับ คบจ.พัทลุง รับฟังการรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และได้มอบหมายให้เป็นต้นแบบในการจัดหาโรงเรียนที่ดำเนินการ โครงการแปลงขยะเป็นเงินและส่งเสริมให้นักเรียนออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ และในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ปลัดกระทรวงการคลังและคณะ ได้เข้าพบนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อหารือถึงนโยบายและมาตรการสำคัญของกระทรวงการคลังที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด ทั้งเรื่องแก้ไขหนี้นอกระบบ และการจัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด และเข้าร่วมการประชุม คบจ.ตรัง เพื่อรับฟังนโยบายที่สำคัญ และแนวทางผลักดันให้บรรลุผลตามที่ได้วางไว้
การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 3/2560 (17/10/2017)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 5 ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 3/2560
Social Activities
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 56 ปี (18/10/2017)
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 56 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง วันที่ 18 ตุลาคม 2560
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 56 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest