ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สนใจสมัครออนไลน์ได้ https://www.patrunning.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top กรมบัญชีกลางมอบเงินช่วยเหลือทายาทพลเมืองดี (06/06/2018)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงิน การคลัง พร้อมด้วย นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้ทายาทนายโกศล ตองย่อกลาง และทายาทนายเกียรติศักดิ์ สุรินทร์ รายละ 250,200 บาท ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 สืบเนื่องจากนายโกศล ตองย่อกลาง เสียชีวิตจากการเข้าช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย เป็นเหตุให้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิต และนายเกียรติศักดิ์ สุรินทร์ เสียชีวิตจากการเข้าช่วยเหลือรถยนต์ที่จอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกตากสิน เป็นเหตุให้ถูกรถยนต์รับจ้างสาธารณะเฉี่ยวชนเสียชีวิต ซึ่งทั้งสองรายได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึ่งปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 กำหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่พลเมืองดีที่ได้รับอันตรายจากการช่วยเหลือราชการหรือปฏิบัติการตามหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึ่งปฏิบัติ
กรมบัญชีกลางมอบเงินช่วยเหลือทายาทพลเมืองดี
Mission control spending of the government.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2561 (08/06/2018)
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
ผลการศึกษาการกำหนดรูปแบบคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้ทำบัญชี อีกทั้ง พิจารณาหลักการสำคัญ
ในการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ และร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2561
Mission Control disbursement land.
Icon Top รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีบรรยายเรื่อง “การบัญชีภาครัฐสำหรับผู้บริหาร” (06/06/2018)
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหมวดความรู้ด้านการเงินการคลัง ในหัวข้อวิชา “การบัญชีภาครัฐสำหรับผู้บริหาร” ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุม 1 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวหลักการระบบบัญชีภาครัฐ การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการกำกับการบริหารจัดการ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีบรรยายเรื่อง “การบัญชีภาครัฐสำหรับผู้บริหาร”
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top โครงการ “ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” (11/06/2018)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของจังหวัดในพื้นที่เขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการเงินการคลังภาครัฐ และคณะ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพรรณราย จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยคลังเขต 4 คลังจังหวัดอุดรธานี และสรรพากรพื้นที่เพื่อตรวจติดตามร้านธงฟ้าประชารัฐในเขตเทศบาลจังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่เข้าใจเงื่อนไขในการใช้สิทธิของตนเอง ทางหน่วยงานภาครัฐจึงควรเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีบัตรสวัสดิการให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ติดตามการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตามโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านเครื่อง EDC พบว่า โดยรวมโรงพยาบาลฯ สามารถให้บริการได้อย่างดี ยกเว้นบางช่วงเวลาที่ประสบปัญหาสัญญาณ Internet ไม่เสถียร
โครงการ “ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
Social Activities
Icon Top พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง (06/06/2018)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ตามโครงการค้นคนคลัง โดยมีนางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมในการสร้างผลงานนวัตกรรม เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความอุตสาหะทุ่มเทในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อกระทรวงการคลัง
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest