Mission Control Disbursement Land.
Icon Top โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง (05/10/2018)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง โดยมีคณะผู้บริหารระดับกับสูงของกรมฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปีกรมบัญชีกลาง โดยการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลางระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2579 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารวงกลม ศูนย์ราชการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง
Mission control spending of the government.
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสัมภาษณ์ “มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ” (24/09/2018)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสัมภาษณ์ เรื่อง “มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ” ณ กรมบัญชีกลาง วันที่ 24 กันยายน 2561 โดยจะออกอากาศรายการเดินหน้าประเทศไทย ในวันที่ 27 กันยายน 2561
อธิบดีกรมบัญชีกลาง  บันทึกเทปสัมภาษณ์ “มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ”
Mission Control disbursement land.
Icon Top ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 (11/10/2018)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 6 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ กำหนดการพิธีเปิด และกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2561 (05/10/2018)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2561 ร่วมด้วย นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังภาครัฐ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องที่จังหวัดต่าง ๆ ขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของ นายสุรพล วุ่นกลิ่นหอม และทายาทของนายกมล โรจน์กัญญาพร รายละ 450,000 บาท ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2561
Social Activities
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13/10/2018)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561
อธิบดีกรมบัญชีกลาง วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest