การให้ความช่วยเหลือพลเมืองดี
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
90545 13/03/2561 แผ่นพับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฉบับล่าสุด 769 214/212/แผ่นพับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย090361.pdf
74972 16/08/2560 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 830 544/463/เงินเยียวยา final.pptx
74969 16/08/2560 ความดีมิสูญเปล่า รัฐปรับเพิ่มความช่วยเหลือพลเมืองดี 594 843/660/ความดีมิสูญเปล่า รัฐปรับเพิ่มความช่วยเหล.jpg
70062 20/06/2560 กฎหระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์ และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัยยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 317 988/467/2,0.pdf
61116 10/03/2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 309 72/12/1,0.pdf
09419 25/06/2557 คู่มือ การขอรับและการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 289 437/582/1,6.pdf
09420 23/06/2557 แบบคำขอรับเงินช่าวยเหลือค่าจัดการศพ 231 213/464/2,0.tif
09421 23/06/2557 แบบคำขอค่ารักษาพยาบาล 143 86/342/3,0.tif
09422 23/06/2557 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 187 983/219/4,0.tif
09423 23/06/2557 แผ่นพับเงินสงเคราะห์ 136
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 17 รายการ
processing time 0.637 s