ผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร : CIO กรมบัญชีกลาง

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหาร

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

นางอัญชลี ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

นางภัทรพร วรทรัพย์
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง