การแสดงผล C C C
DCIO กรมบัญชีกลาง

นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
ตำแหน่งหน้าที่ : 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer: DCIO) กรมบัญชีกลาง
 
ข้อมูลการติดต่อ : 
กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : 
"เป็นเลิศด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศการคลัง"
 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : 
 
 
 
e-Mail : 
kulasake.lim@cgd.go.th