การแสดงผล C C C
CIO กรมบัญชีกลาง

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ตำแหน่งหน้าที่ : 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) กรมบัญชีกลาง
 
ข้อมูลการติดต่อ : 
กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : 
"เป็นเลิศด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศการคลัง"
 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : 
 
 
e-Mail : 
kiatnarong.won@cgd.go.th