การแสดงผล C C C
FAQs สวัสดิการรักษาพยาบาล
เลขที่ข่าว หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
24807 ผู้มีสิทธิสอบถามเรื่องกรณีเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ซึ่งเป็นสถานีอนามัยใกล้บ้านแต่ไม่มีเครื่อง EDC ต้องดำเนินการอย่างไร 1,862
24806 สถานพยาบาลต้องนำส่งข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ภายในกี่วันหลังจากที่สถานพยาบาลได้ให้บริการผู้ป่วย 882
24805 กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถไปแสดงตน ณ สถานพยาบาลได้ ต้องดำเนินการอย่างไร 905
24804 โรงพยาบาลสอบถาม กรณีมีปัญหาของเครื่อง EDC ค่ารักษาพยาบาลให้ติดต่อที่ใด 498
24803 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการรุณย์มีสถานะเป็นสถานพยาบาลของทางราชการหรือไม่ 2,104
24801 การเบิกค่ารถส่งต่อ (Refer) 1,510
24786 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เบิกจ่ายอย่างไร 1,434
24783 ส่วนราชการสอบถามว่ากรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์สามารถเบิกใบเสร็จได้หรือไม่ 1,466
96998 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ที่มีพฤติกรรมการใช้บริการที่ส่อไปในทางทุจริต จะยังสามารถใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลได้หรือไม่ 1,276
96994 การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกตาม กค 0416.4/ ว143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 กรณีผู้สูงอายุไม่เข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ จะสามารถให้ผู้ดูแลไปรับยาแทนได้หรือไม่ 1,107
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 35 รายการ
processing time 1.408 s