การแสดงผล C C C
FAQs เงินช่วยการศึกษาบุตร
เลขที่ข่าว หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
24850 กรณีที่บุตรศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาของทางราชการโดยมีรายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา เช่น ค่าห้องเรียนพิเศษ EP, ค่าห้องเรียนพิเศษMEP, หลักสูตรกิฟเต็ท สามารถเบิกได้หรือไม่ 15,039
24848 บุตรของผู้มีสิทธิที่กู้ยืมเงินเรียนจาก กยศ. สามารถนำหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา มาเบิกค่าเล่าเรียนได้หรือไม่ 6,754
24845 0422.3/ ว 257 ลงวันที่ 28 มิ.ย.59 ไม่ได้มีรายการห้ามเบิกไว้ เช่น ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ค่าที่กล่าวมาสามารถเบิกได้หรือไม่ 12,816
24844 คู่สมรสของข้าราชการ มีสิทธิรัฐวิสาหกิจ ภาคเรียนที่ ๑ เบิกค่าการศึกษาบุตรกับสิทธิของรัฐวิสาหกิจ ภาคเรียนที่ ๒ จะนำมาค่าการศึกษาบุตรเบิกกับสิทธิข้าราชการได้หรือไม่ และมีหลักเกณฑ์การเบิกอย่างไร 3,758
24842 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามหนังสือเวียนที่ กค 0422.3/ว. 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กรณีค่าปรับการชำระเงินล่าช้า สามารถนำมาเบิกได้หรือไม่ 7,230
24840 กรณีที่ฝ่ายบิดาใช้สิทธิเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ต่อมาบิดาเกษียณอายุราชการ มารดาจะใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรแทนจะต้องปฏิบัติอย่างไร 3,091
24836 บุตรอายุ 23 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ต่อมาได้เข้าศึกษาในหลักสูตร ปวส. จะสามารถนำหลักฐานการชำระเงินค่าศึกษาในหลักสูตร ปวส. มาเบิกได้หรือไม่ 4,736
24813 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิ เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย ก ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ควบคู่กัน จะต้องเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรอย่างไร 3,002
24809 กรณีบุตรเข้าสถานศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจซึ่งในใบเสร็จรับเงินมีรายการเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา ผู้มีสิทธิสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้หรือไม่ 2,898
24808 บุตรอายุ 22 ปี ทำงานรับราชการและกำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสามารถใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตรได้หรือไม่ 5,434
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 37 รายการ
processing time 2.017 s