การแสดงผล C C C
FAQs การจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
เลขที่ข่าว หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
25296 ผู้ติดต่อสอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ค้างานก่อสร้างของหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ใหม่ สามารถลงทะเบียนได้เมื่อใด 2,229
25299 หน่วยงาน สอบถามในระบบ RSS เวลาประกาศโครงการไปแล้ว ทำไมในระบบเห็นแค่วันต่อวัน จะไม่เห็นข้อมูลของวันก่อนหน้านี้แล้ว เป็นเพราะเหตุใด 592
25298 ผู้ค้า สอบถามเรื่องการลงทะเบียนงานก่อสร้างที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป อยากทราบว่าลงทะเบียนได้กี่สาขา 487
25297 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง อยากทราบว่างานก่อสร้างไหนบ้างที่จะต้องมาลงทะเบียน 1,128
93305 ผู้ค้าสอบถามรหัส company ID เพื่อทำการขอหลักประกันซองออนไลน์ต้องขอจากที่ใด 1,404
93331 หน่วยงานภาครัฐสอบถาม กรณี ทำการค้ากับผู้ค้าภาครัฐที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับการยกเว้นการยื่นหลักค้ำประกันใช่หรือไม่ อ้างอิงเอกสารใด 1,291
93330 การที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นขอหลักประกันการเสนอราคาและได้รับอนุมัติจากธนาคารผู้ออกหลักประกันฯ แล้ว แต่เมื่อถึงวันเสนอราคาผู้เสนอราคาไม่ประสงค์จะเสนอราคา กรณีนี้ส่วนราชการสามารถยึดหลักประกันการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้หรือไม่ 2,316
93329 การนำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) มาใช้เป็นหลักประกันการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) จะต้องดำเนินการอย่างไร 6,876
93328 การนำพันธบัตรรัฐบาลไทย มาใช้เป็นหลักประกันการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) จะต้องดำเนินการอย่างไร 1,870
93326 การดาวน์โหลดเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ผู้เสนอราคาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จนถึงเมื่อใด 2,283
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 29 รายการ
processing time 1.978 s