การแสดงผล C C C
CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
สรุปประเด็นสำคัญในการรับฟังความเห็น ตามโครงการเผยแพร่ประเด็นสำคัญ ประกอบการดำเนินโครงการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้งินกรณีรับทุน ลาศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 30/09/2564 101
แนวทางการจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26/08/2564 899
กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 20/08/2564 816
กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK : Antigen Test Kit 19/08/2564 362
กรมบัญชีกลาง ออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 17/08/2564 167
กรมบัญชีกลาง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ จัดซื้อจัดจ้างกรณีจัดซื้อวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายอื่น 16/08/2564 105
กรมบัญชีกลางออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 06/08/2564 1,128
กรมบัญชีกลางเพิ่มเติม แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเสี่ยงหรือติด COVID-19 06/08/2564 519
กรมบัญชีกลาง ออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาบาลผู้ป่วยภาวะตาอักเสบ 05/08/2564 51
กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ ที่เคยใช้บัญชีเงินฝาก ธ. ธนชาต (เดิม) ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากใหม่ 30/07/2564 83
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 127 รายการ
processing time 1.351 s