NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 22/03/2562 174
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 25/02/2562 263
ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (Mobile application) 01/02/2562 412
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 30/01/2562 201
สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 30/11/2561 374
ผลงานในรอบ 1 ปี กับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12/10/2561 449
สรุปหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ซึ่งช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติ ปฏิบัติการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม (พลเมืองดี) ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสพภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที 19/07/2561 371
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension' Electronic Filing) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ 19/07/2561 810
ข้าราชการเกษียณแล้ว....ได้อะไรบ้างนะ? 20/06/2561 3,679
ใครบ้าง...สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง 20/06/2561 527
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 58 รายการ
processing time 0.953 s