การแสดงผล C C C
ผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร : DCIO กรมบัญชีกลาง

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหาร

นางแพตริเซีย มงคลวนิช
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
patricia.mon@cgd.go.th

นางภัทรพร วรทรัพย์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
pattaraporn.vor@cgd.go.th

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
wilawan.pay@cgd.go.th

นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
sudtai.cha@cgd.go.th

นางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
suphaphon.roj@cgd.go.th

นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
somsak.pus@cgd.go.th

นางสาววารี แว่นแก้ว
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
waree.wan@cgd.go.th

นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
kulasake.lim@cgd.go.th

นางสาวทิวาพร ผาสุข
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
tiwaporn.pha@cgd.go.th