การแสดงผล C C C
ผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร : CIO กรมบัญชีกลาง

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหาร

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

นางอัญชลี ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

นางภัทรพร วรทรัพย์
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง