NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ผู้บริหาร
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

นางญาณี แสงศรีจันทร์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

นางอัญชลี ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส
ผู้อำนวยการกองกฎหมายรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางภัทรพร วรทรัพย์
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง