ผู้บริหาร
ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหาร

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส
ผู้อำนวยการกองกฎหมายรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

นางอัญชลี ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางภัทรพร วรทรัพย์
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง