การแสดงผล C C C
ผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร : CIO กรมบัญชีกลาง

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหาร

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
kulaya.tan@cgd.go.th

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
kiatnarong.won@cgd.go.th

ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
sarunkorn.ler@cgd.go.th

นางภัทรพร วรทรัพย์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
pattaraporn.vor@cgd.go.th

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
wilawan.pay@cgd.go.th

นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
sudtai.cha@cgd.go.th

นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
somsak.pus@cgd.go.th

นางสาววารี แว่นแก้ว
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
waree.wan@cgd.go.th

นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
kulasake.lim@cgd.go.th

นางสาวทิวาพร ผาสุข
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
tiwaporn.pha@cgd.go.th