ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top กรมบัญชีกลาง แถลงข่าวการพบการทุจริตวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (17/05/2559)
นายมนัส  แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงข่าวร่วมกับนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กรณีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือถึงสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรื่องพบการทุจริตวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (อี-บิดดิ้ง) ของกรมบัญชีกลาง ว่ามีการขายข้อมูลจากการประมูล กรณีดังกล่าว กรมฯ ได้ดูข้อมูลแล้ว พบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่จริงและชี้แจงไปยังกระทรวงยุติธรรมแล้ว มั่นใจว่า ณ ขณะนี้ระบบอี-บิดดิ้ง อีมาร์เก็ต ที่นำมาใช้มีความปลอดภัย  แม้แต่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทำการประมูลจะไม่เห็นตัวเลขการประมูลที่แต่ละบริษัทเอกชนเคาะเข้ามา จะทราบอีกทีตอนที่การประมูลแล้วเสร็จและจากการนำระบบอี-บิดดิ้ง และอีมาร์เก็ต มาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงขณะนี้ช่วยทำให้รัฐประหยัดเงินกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท 
 
กรมบัญชีกลาง แถลงข่าวการพบการทุจริตวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2559 (25/05/2559)
นายสมชัย สัจจพงษ์  ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2558 และแผนทบทวนและฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานทุนหมุนเวียน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ก่อนส่งให้คณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป
 
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2559
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top บงส. รุ่นที่ 3 รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินของประเทศสเปน (03/05/2559)
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี พร้อมด้วยนางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป จากนายไฆเม่ อิเกลเชียส กินตาน่า หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ เกี่ยวกับการวางแผน การกำหนด และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินของประเทศสเปน โดยรายรับส่วนใหญ่รัฐบาลส่วนกลางเป็นผู้จัดเก็บ และจัดสรรให้ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในส่วนของรายจ่ายรัฐบาลส่วนกลางจะทำหน้าที่ลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และกระจายงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นประมาณ 45% ของงบประมาณทั้งหมด เพื่อให้นำไปลงทุนในเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข เป็นต้น ในส่วนของการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ The Government Comptroller's office จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยออกกฎระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงานที่ปรึกษาและรายจ่าย กระทรวงการคลัง แห่งราชอาณาจักรสเปน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
บงส. รุ่นที่ 3 รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินของประเทศสเปน
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ e-Payment ภาครัฐ ครั้งที่ 2/2559 (23/05/2559)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ e-Payment ภาครัฐ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามโครงการ CGD e-Payment พร้อมหาแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและสวัสดิการได้โดยตรง ถึงมือประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถูกกลุ่มเป้าหมาย และรัฐยังนำผลที่ได้มาประเมินเพื่อจัดสวัสดิการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ e-Payment ภาครัฐ ครั้งที่ 2/2559
กิจกรรมเพื่อสังคม
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 83 ปี (23/05/2559)
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาค ให้กับนายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 83 ปี เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
 
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 83 ปี
คลังจังหวัด/คลังเขต
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ