การลงทะเบียนบริการ PromptPay ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จะไม่ส่งผลกระทบต่อการได้รับเงินเดือน หรือเงินบำนาญ ของข้าราชการและผู้รับบำนาญ
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง หารือร่วมกับ ผู้แทนธนาคารโลก (World Bank) (24/06/2559)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง หารือร่วมกับ Mr.Chunlin Zhang  Lead Private Sector
Development Specialist  และMr.Richard Record  Senior Country Economist, Macroeconomics
and Fiscal Management Global Practice ผู้แทนธนาคารโลก (World Bank) ในเรื่องความสอดคล้องกัน
ของความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP) กับ ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... รวมทั้งการให้
ความร่วมมืออื่นๆ กับกรมบัญชีกลาง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของความตกลง TPP ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement) ณ ห้องประชุม 301 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หารือร่วมกับ ผู้แทนธนาคารโลก (World Bank)
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2559 (27/06/2559)
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะคลังเขต 6 ในฐานะคู่หุ้นส่วน (Partner) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 314 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 73 หน่วยงาน ผ่านการประเมิน 21 หน่วยงาน ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่กรมบัญชีกลางเสนอให้พิจารณา และวิเคราะห์ถึงสาเหตุ อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2559
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top “ข้อตกลงคุณธรรมกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Integrity Pact)” (20/06/2559)
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ข้อตกลงคุณธรรมกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Integrity Pact)” ให้กับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงคุณธรรม ตามนโยบายการปราบปรามคอร์รัปชั่นของรัฐบาล สร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนที่เสนอราคาหรือเสนองานให้กับภาครัฐ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559
 
“ข้อตกลงคุณธรรมกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Integrity Pact)”
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร (24/06/2559)
นายพชร อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร โดยมีนางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 8 และคณะคลังจังหวัดในเขต 8 พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคลังจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณกรมบัญชีกลางที่มีแนวคิดในการปรับภาพลักษณ์สำนักงาน อำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการและผู้มาติดต่อทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สบายใจในการติดต่อได้อย่างดียิ่ง
 
พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร
กิจกรรมเพื่อสังคม
Icon Top วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 31 ปี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (17/06/2559)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 31 ปี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต วันที่ 17  มิถุนายน 2559 โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจหลัก คือ สำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ 
 
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 31 ปี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ