▷ ขอเชิญร่วมกิจกรรมกรมบัญชีกลาง มินิมาราธอนครั้งที่ 15 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รายละเอียดกิจกรรมคลิ๊กที่นี่
 
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมทบทวนและเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ 2 (21/09/2559)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานการประชุมทบทวนและเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ 2 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 19 กันยายน 2559 โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะจ่าย รอบที่ 2 ซึ่งผลการติดตามเป็นไปอย่างเรียบร้อย สามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 
การประชุมทบทวนและเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ 2
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง และตรัง (19/09/2559)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดตรัง โดยมีนางธิดา บุญรัตน์ คลังจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประมาณจังหวัด พร้อมทั้งตรวจบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสำนักงานคลังฯ วันที่ 16 กันยายน 2559
 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง และตรัง
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 (02/08/2559)
นายพชร อนันศิลป์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อนำเสนอกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และรายละเอียดตัวชี้วัดตามเกณฑ์ชี้วัดด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เปิดสัมมนา “ส่งออกอย่างมั่นใจไปกับ EXIM” (15/09/2559)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนา “ส่งออกอย่างมั่นใจไปกับ EXIM” เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจต้องการเริ่มทำธุรกิจส่งออก ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา วันที่ 15 กันยายน 2559
 
ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เปิดสัมมนา “ส่งออกอย่างมั่นใจไปกับ EXIM”
กิจกรรมเพื่อสังคม
Icon Top พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (21/09/2559)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสุรีย์ จันทนากร คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายทวีศักดิ์ ยิ้มตระกูล คลังจังหวัดจันทบุรี  นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ คลังจังหวัดปัตตานี  นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดราชบุรี  และนายสุวิช เทศนา คลังจังหวัดระยอง  โดยมีนางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง วันที่ 21 กันยายน 2559
 
พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ