ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) (20/09/2561)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ซึ่งงานสัมมนาฯ ดังกล่าว กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลจัดขึ้น เพื่อนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST รวมถึงผลการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่ได้รับการสุ่มคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST)
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 (13/09/2561)
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กำกับการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการ และเลขานุการ พร้อมด้วยนางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชี และเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบการรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และพิจารณาแผนการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลางรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 (17/09/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัลในงานสัมมนาวิชาการ “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life” โดยกรมบัญชีกลางได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 2. สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (Electronic Government Procurement : e-GP) ระดับดีเด่น 3. สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการ กำกับอย่างเข้าใจ คาดหวังได้ในบริการ ระดับดี 4. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระดับดีเด่น และ 5. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และในช่วงเย็นผู้บริหารและบุคลากรกรมบัญชีกลางได้ร่วมแสดงความยินดีและเชิญรางวัลมาจัดแสดงไว้ที่กรมบัญชีกลาง
อธิบดีกรมบัญชีกลางรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง "รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมการออมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย" (19/09/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงข่าวเรื่อง “รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมการออมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย” พร้อมด้วย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงกระทรวงการคลัง และนายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ วงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อช่วยให้ผู้ถือบัตรเพิ่มกำลังซื้อสินค้าบริการกับร้านคาที่ร่วมโครงการ บรรเทาภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินผ่าน กอช. และออมเงินไว้ใช้ในอนาคต รวมไปถึงช่วยลดการใช้เงินสด (Cashless Society) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 103 (18/09/2561)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ”เพื่อแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 103 ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 103
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ