ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 (15/05/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ครั้งที่ 3/2561 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง โดยมีการ Video Conference ไปยังสำนักงานคลังเขต 1–9 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพื่อรายงานกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้น, โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) รวมทั้ง รายงานผลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง (Digital CGD) รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดฝึกอบรม “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” (11/05/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมและให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกับนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อให้เจ้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการใช้เครื่องรูดบัตร EDC โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดฝึกอบรม “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (04/05/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประชาชนยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก ได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,317 แห่งทั่วประเทศ พร้อมพัฒนา Mobile Application เพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกรมบัญชีกลางได้มีการเตรียมความพร้อม และเริ่มทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้สถานพยาบาลได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบภาคราชการสำหรับผู้บริหาร” (16/05/2561)
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหมวดความรู้ด้านการเงินการคลัง ในหัวข้อวิชา “การตรวจสอบภาคราชการสำหรับผู้บริหาร” ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุม 1 กรมบัญชีกลาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแนวคิด หลักการและความสำคัญของการตรวจสอบภายในภาคราชการ การใช้ระบบตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบภาคราชการสำหรับผู้บริหาร”
กิจกรรมสังคม
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงการคลัง (18/05/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องปลัดกระทรวงการคลัง วันที่ 18 พฤษภคม 2561
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ