ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สนใจสมัครออนไลน์ได้ https://www.patrunning.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐสวัสดิการ ณ ร้านค้าประชารัฐตำบลคลองปูน (17/07/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐสวัสดิการ ร้านค้าประชารัฐตำบลคลองปูน ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของร้านค้า ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐสวัสดิการ ณ ร้านค้าประชารัฐตำบลคลองปูน
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (12/07/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง) ในการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (2) โครงการ e-Payment ภาครัฐ (โครงการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์) (3) โครงการสำคัญของกรมบัญชีกลางที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง
การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 (12/07/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ และกำหนดจัดประชุมชี้แจงให้หน่วยงานทราบในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ต่อไป
คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top พิธีเปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบรถไฟฟ้า MRT (20/07/2561)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แนวคิด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับรถไฟฟ้า MRT” โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านธงฟ้าราคาประหยัด และรับฟังการบรรยายวิธีการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในระบบรถไฟฟ้า MRT ณ สถานีรถไฟฟ้าสวนจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยผู้มีสิทธิใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
พิธีเปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบรถไฟฟ้า MRT
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทจ่าเอกสมาน กุนัน (13/07/2561)
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางมณี สุระสังข์ คลังจังหวัดร้อยเอ็ด และนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ ทายาท จ่าเอกสมาน กุนัน เป็นเงิน 450,000 บาท และค่าจัดการศพอีก 45,000 บาท รวมเป็นเงิน 495,000 บาท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านหนองคู ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
กรมบัญชีกลางมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทจ่าเอกสมาน กุนัน
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ