กรมบัญชีกลางจะมีการจัดอบรมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE ให้แก่ส่วนราชการอีกครั้งในเดือนกันยายน 2559
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (26/08/2559)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติคือด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย ด้านการบัญชีภาครัฐ ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และด้านความรับผิดทางละเมิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งมีหน่วยงานได้รับรางวัลฯ จำนวน 88 รางวัล จาก 73 หน่วยงาน ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดีเลิศ และด้านการบัญชีภาครัฐ ระดับดีเด่น ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลฯ แล้ว นายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
 
พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (29/08/2559)
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทาง
การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ เข้าร่วมประชุม วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 กรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ได้มีการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความชัดเจน เป็นธรรม และเท่าเทียมกันในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ให้สามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางเดียวกันคำพิพากษาศาลปกครองมากยิ่งขึ้น
 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 (02/08/2559)
นายพชร อนันศิลป์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อนำเสนอกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และรายละเอียดตัวชี้วัดตามเกณฑ์ชี้วัดด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร EXIM BANK ตรวจเยี่ยมสาขาขอนแก่น (08/08/2559)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เดินทางไปตรวจเยี่ยม และฟังบรรยายสรุป รวมทั้งได้ให้ขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สาขาขอนแก่น ณ EXIM BANK สาขาขอนแก่น วันที่ 5 สิงหาคม 2559
 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร EXIM BANK ตรวจเยี่ยมสาขาขอนแก่น
กิจกรรมเพื่อสังคม
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ในโอกาสที่ Facebook กรมบัญชีกลาง มีสมาชิกครบ 19,000 คน (23/08/2559)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบรางวัลกับผู้โชคดีเนื่องในโอกาสที่ Facebook กรมบัญชีกลาง มีสมาชิกครบ 19,000 คน ณ อาคาร 3 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจับรางวัลไปและประกาศรายชื่อผู้โชคดีให้ทราบใน Facebook กรมบัญชีกลางไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลงานของกรมฯ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ในโอกาสที่ Facebook กรมบัญชีกลาง มีสมาชิกครบ 19,000 คน
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ