ขอเชิญชวนร่วมงานเดิน - วิ่ง กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

    คู่มือ ประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิก

ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top งานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (22/09/2560)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการเปิดงานเกษียณอายุราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมกล่าวอวยพร และมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวรายงานโดย นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง โดยมี นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่เกษียณอายุราชการฯ เข้าร่วมรับโล่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
งานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560 (22/09/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติบัตรในฐานะ “
เป็นบุคคลผู้มีคุณูปการยิ่งต่อการบริหารพัสดุภาครัฐ” ประจำปี 2560 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย โดยคัดเลือกจากผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดไว้ อีกทั้งให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลแก่
นักบริหารพัสดุดีเด่น จำนวน 12 ท่าน และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น จำนวน 21 ท่าน ณ ห้องประชุม 3 อาคารหอประชุม
ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 (12/09/2560)
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560
โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขึ้นรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4
ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ ที่ผ่านการพิจารณาจากการตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของส่วนราชการและจังหวัด และรางวัลพัฒนา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลางสาธิตการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (19/09/2560)
นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ตลาดกรุงศรี โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ดำเนินการสาธิตและทดสอบการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค ว่าสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าได้จริง
อธิบดีกรมบัญชีกลางสาธิตการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กิจกรรมสังคม
Icon Top โครงการ “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” (20/09/2560)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมบัญชีกลาง ในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรมดังกล่าว จึงกำหนด
ให้มีโครงการ “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงพลังความรู้รักสามัคคีของบุคลากรกรมบัญชีกลาง ส่งพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย
โดยนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นตัวแทนส่งมอบให้สำนักพระราชวัง รวมดอกไม้จันทน์ทั้งหมด 2,199 ดอก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง เพื่อแจกให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โครงการ “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ