ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมแนวทางการให้สวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (21/04/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมแนวทางการให้สวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้พิจารณาในส่วนของการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับเจ้าของมิเตอร์ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการ รวมทั้งการให้สวัสดิการอื่นเพิ่มเติม เช่น ส่วนลดการซื้อสินค้าร้านธงฟ้า แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลง ค่าโดยสารรถไฟ และค่าโดยสารรถ บขส. เป็นต้น
การประชุมแนวทางการให้สวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอจัดตั้งรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ครั้งที่2/2560 (26/04/2560)
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอจัดตั้ง รวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ครั้งที่2/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อแจ้งรายงานผลการจัดตั้งกองทุนเพื่อบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และเพื่อพิจารณา การจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงพิจารณา การขอเพิ่มแหล่งรายได้และการกำหนดวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยาน
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอจัดตั้งรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ครั้งที่2/2560
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ศึกษาดูงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ณ สาธารณรัฐเกาหลี (10/04/2560)
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ได้เป็นหัวหน้าคณะเดินทางศึกษาดูงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2560 ตามคำเชิญของคณะผู้วิจัยจาก United Nations Development Program (UNDP) นำโดยหัวหน้าโครงการ รศ.ดร. วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบ Shopping Mall, การดำเนินการรวมซื้อรวมจ้างแบบ Framework Agreement และการกำหนดราคาอ้างอิงสินค้าและบริการของสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก Public Procurement Service (PPS) รวมทั้งรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรกับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จาก Seoul Metropolitan Government (SMG) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานก่อสร้างของกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อนำความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับจาก PPS และ SMG มาพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทยให้มีความทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ศึกษาดูงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top ที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ บรรยาย “ผู้บริหารกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” (26/04/2560)
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ผู้บริหารกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดที่ผู้บริหารควรรู้ ข้อพึงตระหนักในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินการคลัง การเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตและความรับผิดเมื่อเกิดการเสียหาย
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ บรรยาย “ผู้บริหารกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”
กิจกรรมสังคม
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (12/04/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง แสดงความยินดีกับนางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ณ กรมบัญชีกลาง วันที่ 12 เมษายน 2560 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ