การลงทะเบียนบริการ PromptPay ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จะไม่ส่งผลกระทบต่อการได้รับเงินเดือน หรือเงินบำนาญ ของข้าราชการและผู้รับบำนาญ
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง หารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศประเทศจอร์แดน (14/07/2559)
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง  นายอภิชาต  เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน นายบัณฑิต โสถิตพลาฤทธิ์ ที่ปรึกษาประจำกระทรวงการต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ที่ประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา จำนวน 17 ประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ การเบิกจ่ายเงินในสถานทูต สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆของข้าราชการ ลูกจ้าง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว  ณ สถานเอกอัครราชทูตกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศประเทศจอร์แดน
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (22/07/2559)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการ ในการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top กรมบัญชีกลางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (13/07/2559)
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้การต้อนรับ Mr.In Seok Koh ผู้ช่วยผู้ว่าการกรุงโซลและคณะผู้แทน จากสำนักงานกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เปิดเผยข้อมูลในภาคการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 
กรมบัญชีกลางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top “ ภาครัฐกับพร้อมเพย์...พร้อมรับมือ ” (14/07/2559)
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมการสัมมนา เรื่อง “พร้อมเพย์...เข้าใจ...เข้าถึง”โดยร่วมอภิปราย ในหัวข้อ “ภาครัฐกับพร้อมเพย์...พร้อมรับมือ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส วันที่ 13 กรกฎาคม 59 โดยรัฐบาลได้พยายามผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบ อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) และเศรษฐกิจดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย 1. การใช้บัตร/รหัสอะไรก็ได้ในการชำระเงิน (AnyID) 2. กระจายจุดหรือเครื่องรับชำระเงิน (EDC) 3. เชื่อมโยงข้อมูลการใช้จ่ายกับกรมสรรพากร 4. เชื่อมโยงระบบสวัสดิการภาครัฐ และ 5.ให้สิทธิประโยชน์ แรงจูงใจเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนของระบบการชำระเงินโดยรวม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศอีกด้วย
 
“ ภาครัฐกับพร้อมเพย์...พร้อมรับมือ ”
กิจกรรมเพื่อสังคม
Icon Top บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (05/07/2559)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง บันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
 
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ