ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นผู้สังเกตการณ์สำหรับโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม คลิก

   ขอเชิญชวนร่วมงานเดิน - วิ่ง กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 (11/08/2560)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่ว,ประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 รวมทั้งเห็นชอบโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 13 โครงการ มูลค่า 259,362.70 ล้านบาท เช่น โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL – Digital Student Load Fund System) วงเงิน 1,750 ล้านบาท ของกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษากระทรวงการคลัง และเห็นชอบร่างประกาศของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และเรื่องมาตรฐานของนโยบายและแนวทาง การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานและหลักการจ่ายค่าตอบแทน การดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม โดยการจัดตั้งกองทุน
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง (15/08/2560)
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง เกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ..../ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560 (04/08/2560)
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาผลสรุปคะแนนของการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส่วนราชการจำนวน 12 หน่วยงาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามฝ่ายเลขานุการนำเสนอ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 6/2560 (09/08/2560)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 6/2560 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง วันที่ 9 สิงหาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 6/2560
กิจกรรมสังคม
Icon Top ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การประปานครหลวง สุขใจที่ได้ดูแลคุณ (16/08/2560)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงเกียรติ เจริญบุญวรรณ รองผู้ว่าการ
การประปานครหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การประปานครหลวง สุขใจที่ได้ดูแลคุณ พร้อมมอบเงินสนับสนุนสมทบทุน
เพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ณ สำนักงานการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การประปานครหลวง สุขใจที่ได้ดูแลคุณ
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ