▷ การอบรมหลักสูตร HRD:e-learning ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปิดให้กับบุคลากรของกรมบัญชีกลางเข้าอบรมในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดการอบรมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายกระทรวงการคลัง (11/11/2559)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่กระทรวงการคลัง โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดำเนินนโยบายกระทรวงการคลังในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ร่วมกับสำนักงบประมาณ ในการอัดฉีดเงินออกสู่ระบบในช่วงปลายปี รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณหลายโครงการ
 
นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายกระทรวงการคลัง
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559 (02/12/2559)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลางและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมมีมติให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้เกณฑ์การประเมินผลฯ ที่สามารถผลักดันให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการเงินให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ
 
การประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการฝึกอบรม “การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง” (03/11/2559)
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย “ภาพรวมของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ” ให้กับข้าราชการของกรมบัญชีกลางที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชำนาญงานและอาวุโส และส่วนภูมิภาค ในโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1 โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Intranet/Surface ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน หรือให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
 
โครงการฝึกอบรม “การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง”
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top ประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (29/11/2559)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
(Malaysia and Thailand Joint Authority : MTJA) ครั้งที่ 116 ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Mai เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี 2560 ของผู้ได้รับ
สัญญาสัมปทานในพื้นที่พัฒนาร่วม และเงื่อนไขและสวัสดิการการจ้างงานของเจ้าหน้าที่องค์กรร่วมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้ง รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานขององค์กรร่วมฯ ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด (KPI) และตัวชี้วัดขององค์กรร่วมฯ สำหรับปี 2560 และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรร่วมฯ
 
ประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
กิจกรรมเพื่อสังคม
Icon Top พิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" (02/12/2559)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ภายในงานจะแบ่งการจัดงานออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ สัปดาห์แรกจะจัดในรูปแบบ คลังรวมใจถวายองค์พ่อหลวง เพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการออมที่ควรนำไปเป็นแบบอย่าง รวมถึงมีร้านค้าจากกลุ่มเอสเอ็มอีมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ ส่วนสัปดาห์ที่ 2 รูปแบบคลังของดี 4 ภาค ที่มีสินค้าของดีจากชุมชนมาจำหน่าย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ทางการเงินการจ่ายตลาดแบบประชารัฐ และสัปดาห์สุดท้ายรูปแบบคลังของขวัญปีใหม่ที่จะมีสินค้าคุณภาพดีเหมาะแก่การซื้อเป็นของขวัญปีใหม่มาจำหน่าย
 
พิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ