ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 (19/10/2561)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลางรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะทำงานเฉพาะกิจฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสัมภาษณ์ “มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ” (24/09/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสัมภาษณ์ เรื่อง “มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ” ณ กรมบัญชีกลาง วันที่ 24 กันยายน 2561 โดยจะออกอากาศรายการเดินหน้าประเทศไทย ในวันที่ 27 กันยายน 2561
อธิบดีกรมบัญชีกลาง  บันทึกเทปสัมภาษณ์ “มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ”
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 (11/10/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 6 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ กำหนดการพิธีเปิด และกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2561 (05/10/2561)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2561 ร่วมด้วย นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังภาครัฐ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องที่จังหวัดต่าง ๆ ขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของ นายสุรพล วุ่นกลิ่นหอม และทายาทของนายกมล โรจน์กัญญาพร รายละ 450,000 บาท ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2561
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 57 ปี (18/10/2561)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 57 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 57 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ