▷ หลักสูตร  บงส. รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  คลิก
 
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (20/10/2559)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง(คบส.) กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เพื่อติดตามงานจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง (พิเศษ) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 13 เรื่อง ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) 2) ทิศทางการปฏิรูประบบราชการกระทรวงการคลัง 3) แนวทางการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด 4) โครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต 5) โครงการภาษาอังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง 6) การดำเนินการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 7) การดำเนินการจัดงานกีฬาวายุภักษ์ 8) งบประมาณของกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 9) สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 10) พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ 11) การปรับปรุงกระบวนการทำงานและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (Streamline) 12) รัฐธรรมนูญใหม่กับกรมบัญชีกลางและ 13) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับกรมบัญชีกลาง โดยอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ให้ความเห็นชอบและมีดำริแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
 
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top โครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน เรื่อง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (27/10/2559)
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน เรื่อง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้แก่ส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งทราบถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน เรื่อง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 (17/10/2559)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่รายงาน ในประเด็นการกำหนดวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินว่าควรจะเป็นวันที่หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติให้ออกงบการเงินเพื่อนำส่งผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ประชุมจึงมีมติให้ชะลอการกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไว้จนกว่าจะมีข้อสรุปจากการประชุมหารือปัญหาดังกล่าวกับผู้เกี่ยวข้อง 
 
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (07/10/2559)
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม 26 โครงการ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลความคืบหน้าของโครงการฯ ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมและความเห็นต่อผู้สังเกตการณ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อตกลงคุณธรรมต่อไป
 
การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
กิจกรรมเพื่อสังคม
Icon Top ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (17/10/2559)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมกล่าวคำถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาล ของประเทศชาติ และของประชาชนชาวไทย นับตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สมตามปฐมบรมราชโองการตลอดมา ณ กรมบัญชีกลาง วันที่ 17 ตุลาคม 2559
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ