CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานระบบการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดยะลา
 
กลุ่มงานระบบการคลัง
          1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและ
              ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
          2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
          3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด
              และรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
          4. ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ
              GFMIS
          5. ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ
              เงินนอกงบประมาณ
          6. ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และ
              บันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
              ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
          7. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
          8. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
          9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
              หรือที่ได้รับมอบหมาย
          
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 26 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 187,812 คน)