CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานรระบบการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
 
กลุ่มงานระบบการคลัง
 
          1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือของส่วนราชการเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
เงิน การรับและนำส่งเงินของทางราชการ การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
          2. พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติการขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด และยกเลิกรายการเอกสารในระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจังหวัด
          3. ดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุงและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และกำกับดูและควบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
          4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน GFMIS
          5. ตรวจสอบ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
          6. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน GFMIS
          7. ตรวจสอบและเร่งรัดการนำส่งข้อมูลเข้า ระบบ และควบคุม ดูแลการกระทบยอดรายการ นำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการ
          8. ควบคุม  ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงิน ทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          9. เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย         
          11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 25 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 358,132 คน)