CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
 
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
 
          1. รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด และฐานข้อมูลในระบบ POC
          2. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
          3. วิเคราะห์ เสนอแนะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการเงินการคลังแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด
          4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานภาวะการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
          5. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน
          6. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน GPP
          7. เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 22 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 358,129 คน)