CGD Internet
การแสดงผล C C C

ข้อมูลสำนักงานคลัง

ระบบงาน

กลุ่มงานระบบการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดสุรินทร์
 
กลุ่มงานระบบการคลัง
 
             1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
             2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
             3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด และรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
             4. ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS
             5. ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
             6. ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
             7. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
             8. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
             9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 675 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,516,665 คน)