CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
38645 09/01/2563 การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ปตท. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/35 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 5
36058 21/11/2562 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0418.6/52162 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 29
35587 13/11/2562 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หนังสือกองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ด่วนที่สุด ที่ สร(กปภจ)0021/ว388 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 3
34281 24/10/2562 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 59 (Surin's Elephant Round up) วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ 10
33673 16/10/2562 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/1928 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 6
31288 17/09/2562 การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 13
30430 03/09/2562 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 และการใช้งานกระเป๋า e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/1520 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 25
27991 26/07/2562 ประกาศเจตจำนงสุจริต 6
27976 26/07/2562 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2562 3
16216 24/04/2562 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ“หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ” 62
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 80 รายการ
processing time 1.138 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,025 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 1,965,513 คน)