CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
72676 25/02/2564 โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live 7
71824 15/02/2564 📣📣 ประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย ในพื้นที่ "จังหวัดสุรินทร์" ลงพื้นที่เปิดจุดบริการ "โครงการเราชนะ" เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการการลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการเราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ 6
62440 06/10/2563 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 22
61144 21/09/2563 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) 11
56653 24/07/2563 แจ้งปิดการให้บริการระบบงานคอมพิวเตอร์ทุกระบบของกรมบัญชีกลางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 และจะเปิดให้บริการในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป 7
52627 10/06/2563 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 17
52624 10/06/2563 มาตรฐานการให้บริการประชาชน 8
52507 09/06/2563 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลบุคลากรที่มีสถานะเป็นลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร 0003/ว 63 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 22
51974 04/06/2563 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดให้ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กอช. สามารถเลือกโหลดได้ 2 ช่องทางออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชัน "กอช." และ เว็บไซต์ กอช. "https://eservice.nsf.or.th 4
38645 09/01/2563 การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ปตท. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/35 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 17
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 89 รายการ
processing time 1.303 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 447 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,337,905 คน)