CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
33757 27/01/2566 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ🔰🔰 0
33754 26/01/2566 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565🔰🔰 1
33752 25/01/2566 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 🔰🔰 0
33749 25/01/2566 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพัสดุออนไลน์ เพิ่มเติม ในบทเรียน “ การบริหารสัญญา “ โดยได้จัดทำ QR Code สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนและคู่มือการเข้าร่วมชั้นเรียน🔰🔰 2
32307 13/01/2566 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ CoST จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2566)🔰🔰 2
31155 04/01/2566 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี เป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน🔰🔰 5
31053 03/01/2566 📣📣 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 👉 ทุกวันที่ 1 ของเดือน - วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน - ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66) - บขส. 500 บาทต่อเดือน - รถไฟ 500 บาทต่อเดือน - ขสมก./ รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) 500 บ 1
31052 29/12/2565 📣📣คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรฯ จำนวน 13.2 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 200 บาท/คน 0
30591 26/12/2565 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประกาศเจตจำนงสุจริตของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง บุคลากรทุกคนของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ยึดมั่นในหลักการและถือปฏิบัติตามประกาศเจตจำนงสุจริต 3
30088 21/12/2565 📣📣 สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการ "ช้อปดีมีคืน ปี 2566" ซื้อสินค้าและบริการเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2566🔰🔰 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 199 รายการ
processing time 1.729 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 572 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,984,215 คน)