CGD Internet
การแสดงผล C C C
กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
44506 02/10/2562 พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉับบที่ 1 พ.ศ.2553 ,แบับที่2 พ.ศ.2555 0
44501 02/10/2562 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 1
44500 02/10/2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 0
44499 01/10/2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 0
44509 30/09/2562 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 1.158 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 33 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 135,221 คน)