CGD Internet
การแสดงผล C C C
กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
06768 01/12/2563 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 554) 1
44506 02/10/2562 พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉับบที่ 1 พ.ศ.2553 ,แบับที่2 พ.ศ.2555 2
44501 02/10/2562 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 1
44500 02/10/2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3
44499 01/10/2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 3
44509 30/09/2562 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.553 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 56 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 198,216 คน)