CGD Internet
การแสดงผล C C C
กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
28950 06/07/2566 หนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3
52460 03/07/2566 กฎ/ระเบียบ/หนังสือ ที่เกี่ยวกับ NEW GFMIS THAI 0
52475 01/07/2566 พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 0
52478 30/06/2566 ระเบียบกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 0
52474 30/06/2566 กฎกระทรวง ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 0
52552 29/06/2566 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 0
52446 30/05/2566 กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 4
52738 29/05/2566 กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 0
06768 01/12/2563 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 554) 6
44506 02/10/2562 พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉับบที่ 1 พ.ศ.2553 ,แบับที่2 พ.ศ.2555 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 14 รายการ
processing time 1.968 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 106 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 243,059 คน)