CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานระบบการคลัง (Fiscal System Subdivision)
กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ.2562
(ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562)
 
ข้อ 28 สำนักงานคลังจังหวัด มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
(2) จัดทำรายงานการเงินการคลังของจังหวัด
(3) ให้คำปรึกษาด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลัง และการพัสดุภาครัฐแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
(4) เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัด
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
      มอบหมาย
 
กลุ่มงานระบบการคลัง
  1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
  3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด และรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
  4. ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS
  5. ตรวจสอบ ติดตาม  และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
  6. ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  7. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลการด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  8. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ     มอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 85 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 245,870 คน)