CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒
กลุ่มงานระบบการคลัง 
  1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
  3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด และรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
  4. ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS
  5. ตรวจสอบ ติดตาม  และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
  6. ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  7. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลการด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  8. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 56 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 137,530 คน)