CGD Internet
การแสดงผล C C C
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
59163 01/09/2566 คู่มือการปฏิบัติงานการอนุมัติผู้ค้ากับภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก 2
07856 01/09/2566 คู่มือการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 15
59288 01/09/2566 คู่มือการปฏิบัติงานการอนุมัติผู้ค้ากับภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก 0
42573 31/03/2566 คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding) (กรณี เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น) e-GP ระยะ 5 2
42484 31/03/2566 คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding) (งานจ้างก่อสร้าง) e-GP ระยะ 5 0
42474 31/03/2566 คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding) (งานจ้างเหมาบริการ) e-GP ระยะ 5 0
42473 31/03/2566 คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding) (งานซื้อ) e-GP ระยะ 5 0
07852 05/01/2565 คู่มือการขอรับและการจ่ายบำหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุ 70 ปีขึ้นไปผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ(e-Pension) 1
07855 05/10/2564 คู่มือการดำเนินการ Cost โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 1
07857 05/05/2564 คู่มือการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 12 รายการ
processing time 1.997 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 96 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 243,049 คน)