CGD Internet
การแสดงผล C C C
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
73095 04/10/2562 คู่มือแนวทางการปฏิงานสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก 3
44110 03/10/2562 คู่มือการปฏิบัติงานรวมเล่ม 28
44108 02/10/2562 คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ+gfmis+webonline 22
44106 01/10/2562 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สำคัญและสนับสนุน+(สนง.คลังเขต+และสนง.คลังจังหวัด) 11
73099 01/10/2562 คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement e-GP) 0
73096 01/10/2562 คู่มือการให้บริการกรมบัญชีกลาง 0
73094 01/10/2562 คู่มือแนวทางปฏิงานจัดการจัดการข้อร้องเรียน 0
73089 01/10/2562 คู่มือระบบบำเหน็จค้าประกัน 1
73086 01/10/2562 คู่มือการดาเนินการโครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ของสานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 1.356 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 44 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 152,862 คน)