สรุปหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ซึ่งช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติ ปฏิบัติการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม (พลเมืองดี) ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสพภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที
ประกาศ ณ วันที่ 19/07/2561
LINE it! 389
รายการเอกสารแนบ
เอกสารแนบที่ 1
รายการภาพ