ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 13/06/2561
LINE it! 468
รายการเอกสารแนบ
เอกสารแนบที่ 1
เอกสารแนบที่ 2
รายการภาพ