การแสดงผล C C C
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Digital Pension
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
48512 29/05/2566 การใช้สิทธิสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณี หรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ว51 69
01363 28/01/2565 การบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานบนระบบ Digital Pension ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล (Facebook Live เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565) 1,348
00910 26/01/2565 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) ว66 757
00908 26/01/2565 หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) ว65 701
00163 19/01/2565 การลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ว47 1,238
97870 27/12/2564 การลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเช้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ว1277 1,777
96403 08/12/2564 การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และระบบจ่ายตรงเงินเดือน ว1220 877
96389 18/11/2564 การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ว1153 919
97187 18/11/2564 คู่มือลงทะเบียนนายทะเบียน (User Manual) 2,288
01147 17/11/2564 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติ 950
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 1.785 s