การแสดงผล C C C
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Digital Pension
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
73488 15/02/2567 แนวทางการดำเนินการ กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ว97 24
64606 06/11/2566 การปรับรอบประมวลผลข้อมูลและวิธีการรายงานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติเพื่อการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง ว 659 102
48512 29/05/2566 การใช้สิทธิสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณี หรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ว51 174
01363 28/01/2565 การบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานบนระบบ Digital Pension ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล (Facebook Live เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565) 1,486
00910 26/01/2565 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) ว66 861
00908 26/01/2565 หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) ว65 796
00163 19/01/2565 การลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ว47 1,402
97870 27/12/2564 การลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเช้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ว1277 1,949
96403 08/12/2564 การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และระบบจ่ายตรงเงินเดือน ว1220 939
96389 18/11/2564 การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ว1153 986
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 2.104 s