การแสดงผล C C C
ระบบบัญชีภาครัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
59913 26/09/2566 การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (ว 567) 428 518/89/ว 567 การจัดทำรายงานการเงินประจำปี .pdf
06449 25/03/2565 การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ 2549 ในระบบGFMIS (กค0410.3/ว187) 245 205/170/ว187.pdf
05747 28/02/2565 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 470 474/648/ว 160 เกณฑ์ประเมิน.pdf
00076 26/10/2564 แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน กรณีลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ว 1069) 109 526/932/แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้.pdf
00073 22/10/2564 การซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ (ว 1070) 206 336/946/การซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งรายง.pdf
02639 13/08/2564 แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (0410.3/ว919) 44 936/909/ว919.pdf
02622 13/08/2564 แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (0410.3/ว731) 33
02519 27/04/2564 ผ่อนผันการส่งรายงานประจำเดือน (0410.3/ว229) 28
02473 11/03/2564 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กค0410.3/ว133) 48 231/273/ว133.pdf
02408 05/10/2563 แนวปฎิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินละการนำส่งเงินคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (0410.3/ว486) 200 249/869/ว486.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 256 รายการ
processing time 1.884 s