การแสดงผล C C C
สาระน่ารู้
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
86690 19/01/2561 ขยายระยะเวลาใช้อัตราค่าบริการโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค การแพทย์ 635
72626 18/07/2560 กำหนดแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณึเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริาช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1,452
71244 27/06/2560 ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลการภาครัฐ 3,741
69189 12/06/2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลการภาครัฐ 4,320
65098 10/04/2560 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 2,303
61590 20/03/2560 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) 1,413
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.369 s