การแสดงผล C C C
กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
44320 20/04/2566 "รายชื่อสถานพยาบาลที่รองรับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพ (อัพเดท 20 เมษายน 2566)" 411
44167 19/04/2566 ปรับปรุงประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสัรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน ว 223 407
44008 12/04/2566 การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุฉุกเฉิน ว 217 497
43113 04/04/2566 สรุปผลการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ของสถานพยาบาลที่มีต่อการเข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรง สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 109
39267 10/03/2566 รายชื่อสถานพยาบาลที่รองรับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพ(อัพเดท 10 มีนาคม 2566) 449
38994 09/03/2566 ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีรักษา ว 146 1,648
31673 10/01/2566 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม ว 20 716
31409 06/01/2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ว 13 327
31407 06/01/2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต ว 12 306
31319 28/12/2565 แนวปฎิบัติการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันที่สถานพยาบาลของทางราชการแห่งที่ 1 และส่งตัวไปพักฟื้นในสถานพยาบาลของทางราชการแห่งที่ 2 376
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 594 รายการ
processing time 1.145 s