การแสดงผล C C C
กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
66075 30/11/2563 แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 26
61263 22/09/2563 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ว 450 725
62302 18/09/2563 ซ้อมความเข้าใจแนวปฎิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ปวยฉุกเฉิน ว 447 535
61034 17/09/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 442 745
61032 17/09/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 441 454
60427 11/09/2563 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ว 422 2,358
60009 08/09/2563 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกรฏาคม 2563 679
60008 08/09/2563 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 109
55469 10/07/2563 ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประจำเดือนพฤษภาคม 63 1,196
55468 10/07/2563 ค่ารักษาพยาบาลประเภทผูู้ป่วยนอกสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประจำเดือนเมษายน 63 307
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 551 รายการ
processing time 1.299 s