การแสดงผล C C C
กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
94527 18/11/2564 การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ว 1153 130
94235 15/11/2564 การเพิ่มเติมข้อบ่งชี้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รหัส 7214 และ รหัส 7301 ว 1139 141
93599 05/11/2564 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 1106 145
90512 27/09/2564 แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู่ป่วยนอก (ฉบับที่2) ว 979 ลงวันที่ 27/9/64 1,077
86897 06/08/2564 แนวทางปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) ว 694 1,437
86566 05/08/2564 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 126
84786 08/07/2564 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่3) ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว471 ลงวันที่ 8/7/64 2,059
84784 06/07/2564 การขยายระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลของสถานพยาบาลของเอกชน กค 0416.4/ว450 295
79408 11/05/2564 แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล ว 268 ลงวันที่ 11/5/64 1,180
78662 29/04/2564 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และการปรับลดหรือเพิ่มหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาล ที่เข้าร่วมโดรงการเบิกจ่ยตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า ว 242 ลว 29/4/64 1,243
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 572 รายการ
processing time 1.485 s