กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
51707 01/06/2563 การประมวลผลข้อมูลผุ้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว 27
47093 15/04/2563 การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในช่วงสถานการณ์โรคิดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ว 150 318
46900 14/04/2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผุ้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ว146 ลงวันที่ 14/4/63 466
45926 03/04/2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่2) ว 130 1,058
- 26/03/2563 ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประจำเดือนกพ63 782
- 26/03/2563 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก มค 63 326
44318 20/03/2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผุ้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ว 102 1,425
40926 20/02/2563 การประมวลผลข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รอบที่ 2 ว 56 830
40715 17/02/2563 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์(e - Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ว 51 557
40690 14/02/2563 กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ว48 1,997
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 537 รายการ
processing time 1.213 s