กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61034 17/09/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 442 20
61032 17/09/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 441 16
60427 11/09/2563 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ว 422 395
60009 08/09/2563 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกรฏาคม 2563 165
60008 08/09/2563 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 19
55469 10/07/2563 ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประจำเดือนพฤษภาคม 63 1,065
55468 10/07/2563 ค่ารักษาพยาบาลประเภทผูู้ป่วยนอกสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประจำเดือนเมษายน 63 220
54074 19/06/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 278 673
54049 19/06/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 279 386
54502 18/06/2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคตลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ว 273 362
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 548 รายการ
processing time 1.209 s