ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61004 18/09/2563 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 18
60927 17/09/2563 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 “ทุนหมุนเวียน สร้างโอกาสให้คนไทย สู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน” 7
60862 16/09/2563 กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย!! เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 17 กันยายน 2563 148
60645 15/09/2563 กรมบัญชีกลาง พลิกโฉม!! เปลี่ยนรูปแบบการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ผ่านระบบ Public Accountants Information System : PAIS 58
60592 15/09/2563 กรมบัญชีกลางแจงกรณีข้อวิจารณ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการล่าช้า 73
60567 14/09/2563 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ยกย่อง เชิดชูหน่วยงานที่มุ่งมั่น บริหารจัดการการเงินการคลังให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส 16
60417 14/09/2563 กรมบัญชีกลาง ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาทำการ มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่สัญญา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 123
60436 10/09/2563 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนกันยายน 63 60
60435 10/09/2563 กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 30
60432 10/09/2563 กรมบัญชีกลางพร้อม!! สนับสนุนส่วนราชการ เบิกจ่ายเงินในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 20
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 429 รายการ
processing time 1.256 s