ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 31/03/2563 กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 230
45272 31/03/2563 กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ขยายวงเงินทดรองราชการฯ ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ กทม.และ 76 จังหวัด จำนวน 50 ลบ. 129
45156 30/03/2563 กรมบัญชีกลางออกแนวทางปฏิบัติ การดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้าง ตามมาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) 88
45109 27/03/2563 กรมบัญชีกลางปลดล็อคแนวทางการจัดซื้อยาและอุปกรณ์การแพทย์ ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 181
- 26/03/2563 กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายงบกลาง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 115
44343 20/03/2563 กรมบัญชีกลางพร้อมดูแลทุกสถานการณ์ เพิ่มรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และขานรับมาตรการ Social Distancing 592
44119 18/03/2563 กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 630
44024 17/03/2563 กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ 38
43693 13/03/2563 กรมบัญชีกลางขานรับนโยบายขยายตัวทางเศรษฐกิจ ออกหลักเกณฑ์ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 94
43334 12/03/2563 กรมบัญชีกลางแจงมาตรการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 336
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 374 รายการ
processing time 1.206 s