การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
85001 12/07/2564 กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) และกรณีมีอาการผิดปกติภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 338
84798 08/07/2564 กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานในช่วงโควิด 19สำหรับลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ 329
84231 01/07/2564 กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณปี 65 288
83680 25/06/2564 บก. เผยผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ไตรมาส 2 ปี 64 ประหยัดงบประมาณได้ 4.8 หมื่น ลบ. เน้นย้ำ ! ความเชื่อมั่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 107
82942 17/06/2564 กรมบัญชีกลางออกแนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเลือกให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มความคล่องตัว ลดขั้นตอน สะดวกและรวดเร็ว 307
82684 09/06/2564 กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผัน การไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2)เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 299
80646 24/05/2564 กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 413
80124 18/05/2564 กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการเบิกค่ายา/สารอาหาร สำหรับใช้นอกสถานพยาบาล ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 257
80015 18/05/2564 กรมบัญชีกลาง แถลงการณ์การใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ร่วมกับ สปสช. และสำนักงานประกันสังคม 311
77655 23/04/2564 กรมบัญชีกลางย้ำ! สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีเปิด รพ. สนาม รักษาโควิด-19 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 566
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 492 รายการ
processing time 1.345 s