การแสดงผล C C C
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
65643 23/11/2563 กรมบัญชีกลางสรุปการประเมินผลโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ปี 63 23
65631 23/11/2563 กรมบัญชีกลาง ออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 58
65481 18/11/2563 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย!! เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคนพิการ 22 พ.ย. 63 52
65123 13/11/2563 กรมบัญชีกลางออกเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 53
65022 11/11/2563 กรมบัญชีกลาง ขานรับนโยบาย ฟอร์มทีมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 49
64879 10/11/2563 กรมบัญชีกลาง กำหนดแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ ถูกต้อง โปร่งใส ป้องกันการทุจริต 86
63867 26/10/2563 กรมบัญชีกลาง ออกแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 157
63926 26/10/2563 24 ต.ค. 63 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 94
63765 15/10/2563 กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ มุ่งเยียวยาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 50
62744 08/10/2563 กรมบัญชีกลางเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท (ต.ค.-ธ.ค. 63) เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 185
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 451 รายการ
processing time 1.26 s