การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
92456 20/10/2564 กรมบัญชีกลางแก้ไขแบบสัญญาในส่วนการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการสามารถนำหลักประกันไปบริหารเงินทุนได้คล่องตัวมากขึ้น 4
92266 19/10/2564 บก. เร่งพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 8 จำนวน 173 ราย 20
91365 07/10/2564 131 ปี กรมบัญชีกลางมุ่งมั่นสานต่อภารกิจ ขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน 104
90747 30/09/2564 กรมบัญชีกลางอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการสามารถจัดซื้อชุดตรวจ ATK ได้ พร้อมชี้แจงประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK ขององค์การเภสัชกรรม 175
90304 23/09/2564 กรมบัญชีกลางสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ EEC บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อความสะดวก คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 94
89933 20/09/2564 กรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีข่าวข้าราชการ พม. ยักยอกเงินกลุ่มเปราะบาง ไม่เคยเป็นบุคลากรกรมบัญชีกลาง 111
88431 01/09/2564 3 ก.ย. 64 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ตกเบิก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 290
87635 23/08/2564 กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด 19 556
87604 20/08/2564 กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 635
87454 18/08/2564 กรมบัญชีกลางปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 3,346
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 508 รายการ
processing time 1.417 s