การแสดงผล C C C
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
72375 22/02/2564 สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เปิดจุดบริการลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 40
71933 16/02/2564 กรมบัญชีกลางเร่งประชาสัมพันธ์ ย้ำ! ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณฯ ปีงบประมาณ 65 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 91
71236 05/02/2564 กรมบัญชีกลางออกแนวทาง เรื่อง “หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร” เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 80
70793 01/02/2564 กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2564 รวมทั้งสิ้น 195 ราย มุ่งเน้นความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 84
70724 29/01/2564 กรมบัญชีกลาง ชี้แจง!! กรณีการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน กรณีการก่อสร้างโรงพยาบาล 45
70853 25/01/2564 กรมบัญชีกลาง ชี้แจง!! กรณีเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน 70
70728 18/01/2564 กรมบัญชีกลางห่วงใย ย้ำ! มาตรการ Social Distancing เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ 25
69409 13/01/2564 กรมบัญชีกลาง ห่วงใย! ช่วงการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุมุ่งสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่สัญญา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 448
69022 11/01/2564 บก. เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง ดีเดย์ 15 ม.ค. 64 67
68774 07/01/2564 กรมบัญชีกลางเผยผลใช้จ่าย ไตรมาส 1/2564 ใช้จ่ายแล้ว 31.14 % พร้อมเน้นย้ำ! เบิกจ่ายไม่สะดุด ในช่วง Work From Home สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ 104
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 472 รายการ
processing time 1.314 s