Display Mode C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
No. Date News Title View Read
77655 23/04/2021 กรมบัญชีกลางย้ำ! สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีเปิด รพ. สนาม รักษาโควิด-19 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 383
77434 22/04/2021 กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ เริ่ม 3 พ.ค. 64 326
76788 16/04/2021 กรมบัญชีกลางห่วงใยสุขภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ที่เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 456
76784 16/04/2021 กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น 148
75647 31/03/2021 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก เริ่ม 16 เม.ย. 64 140
75559 31/03/2021 กรมบัญชีกลางผ่อนคลายเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรณีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สนับสนุนมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เร่งผลักดันเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ 168
75381 29/03/2021 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อม โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ดีเดย์! 19 เม.ย. 64 123
74649 19/03/2021 กรมบัญชีกลางจัดอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 มุ่งสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับสูงด้านการเงินการคลังภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 66
73933 12/03/2021 กรมบัญชีกลาง ออกแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 346
73756 11/03/2021 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิที่ติดเชื้อเอชไอวีและป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง เริ่ม 15 มี.ค. 64 106
Record Display 1 to 10 from 483 Records
processing time 1.386 s