Display Mode C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
No. Date News Title View Read
33619 26/01/2023 กรมบัญชีกลางออกแนวทางปฏิบัติ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 73
32493 17/01/2023 กรมบัญชีกลางเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณฯ 1 ต.ค. 66 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 214
32070 12/01/2023 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 138
31667 09/01/2023 กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) พร้อมใช้งานแล้ว 153
31311 05/01/2023 กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ณ สิ้นปี 65 92
31267 05/01/2023 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ม.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง 153
29797 20/12/2022 กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เริ่ม 7 ธ.ค. 65 264
28339 01/12/2022 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน 44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด 162
28337 30/11/2022 กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ธ.ค. 65 จ่ายอะไรบ้าง 195
27055 11/11/2022 กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ กรณีพิเศษ (16-18 พ.ย. 65) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 154
Record Display 1 to 10 from 568 Records
processing time 1.736 s