ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
21731 21/05/2019 กรมบัญชีกลางเผยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งแบบบัตรแมงมุม และบัตร Contactless ใช้กับรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ตั้งแต่ 21 พ.ค. 62 29
21001 13/05/2019 กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายเงินรอบ 7 เดือน 60
20339 07/05/2019 กรมบัญชีกลางร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์ “โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)” ประจำปีงบประมาณ 2562 33
18906 30/04/2019 กรมบัญชีกลางขยายการติดตั้ง Application ถุงเงินประชารัฐ กระตุ้นการใช้จ่ายกว่า 13.2 พันล้านบาทเข้าระบบเศรษฐกิจ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านราย 185
18224 24/04/2019 กรมบัญชีกลางแจงความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกาเพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี 448
18146 23/04/2019 กรมบัญชีกลางขยายการสมัครร้านค้าที่ใช้แอพฯ “ถุงเงินประชารัฐ” ตั้งเป้า 1 แสนร้านค้า 101
18114 23/04/2019 คลังซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 104
17874 18/04/2019 คลังจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไทยนิยม ยั่งยืน) ที่ผลิตรอบ 2 ให้ผู้มีสิทธิ 78,572 ราย 142
17791 17/04/2019 กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายเงินสิ้นไตรมาส 2 60
17760 11/04/2019 คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุขยายเวลาจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย 3 เดือน และเพิ่มสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 148
Record Display 1 to 10 from 283 Records
processing time 0.973 s