ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
61004 18/09/2020 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 18
60927 17/09/2020 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 “ทุนหมุนเวียน สร้างโอกาสให้คนไทย สู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน” 7
60862 16/09/2020 กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย!! เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 17 กันยายน 2563 148
60645 15/09/2020 กรมบัญชีกลาง พลิกโฉม!! เปลี่ยนรูปแบบการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ผ่านระบบ Public Accountants Information System : PAIS 58
60592 15/09/2020 กรมบัญชีกลางแจงกรณีข้อวิจารณ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการล่าช้า 73
60567 14/09/2020 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ยกย่อง เชิดชูหน่วยงานที่มุ่งมั่น บริหารจัดการการเงินการคลังให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส 16
60417 14/09/2020 กรมบัญชีกลาง ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาทำการ มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่สัญญา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 123
60436 10/09/2020 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนกันยายน 63 60
60435 10/09/2020 กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 30
60432 10/09/2020 กรมบัญชีกลางพร้อม!! สนับสนุนส่วนราชการ เบิกจ่ายเงินในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 20
Record Display 1 to 10 from 429 Records
processing time 1.2 s