การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
23879 26/09/2565 กรมบัญชีกลางมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9
22913 15/09/2565 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 “สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่” 63
22593 12/09/2565 กรมบัญชีกลางกำหนดอัตราค่ายา “ยาฟาวิ-โมนูล” สำหรับผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคโควิด 19 เริ่ม 1 ก.ย. 65 113
21092 23/08/2565 กรมบัญชีกลาง MOU กรุงไทย พัฒนาระบบ e-bidding เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Blockchain เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล 181
20122 11/08/2565 กรมบัญชีกลางแถลงผลการดำเนินงาน ก่อนก้าวสู่ปีที่ 132 ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง พร้อมกำกับดูแลอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ (#CGD_Regulator) 166
18276 18/07/2565 กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) พร้อมใช้งานบน Google Chrome ตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 เป็นต้นไป 432
17976 12/07/2565 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65 740
17840 11/07/2565 ผลเบิกจ่ายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 65 ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 73.20% 113
17269 06/07/2565 กรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 603
17245 06/07/2565 กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อม ! ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างฯ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 66 ให้คล่องตัว 361
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 554 รายการ
processing time 1.659 s