การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
75647 31/03/2564 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก เริ่ม 16 เม.ย. 64 55
75559 31/03/2564 กรมบัญชีกลางผ่อนคลายเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรณีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สนับสนุนมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เร่งผลักดันเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ 72
75381 29/03/2564 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อม โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ดีเดย์! 19 เม.ย. 64 60
74649 19/03/2564 กรมบัญชีกลางจัดอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 มุ่งสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับสูงด้านการเงินการคลังภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 44
73933 12/03/2564 กรมบัญชีกลาง ออกแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 228
73756 11/03/2564 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิที่ติดเชื้อเอชไอวีและป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง เริ่ม 15 มี.ค. 64 69
73717 10/03/2564 กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2564 รวมทั้งสิ้น 246 ราย มุ่งเน้นความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 65
72375 22/02/2564 สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เปิดจุดบริการลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 76
71933 16/02/2564 กรมบัญชีกลางเร่งประชาสัมพันธ์ ย้ำ! ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณฯ ปีงบประมาณ 65 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 156
71236 05/02/2564 กรมบัญชีกลางออกแนวทาง เรื่อง “หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร” เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 136
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 479 รายการ
processing time 1.415 s