การแสดงผล C C C
ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
63867 26/10/2563 กรมบัญชีกลาง ออกแนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 55
63926 26/10/2563 24 ต.ค. 63 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 40
63765 15/10/2563 กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ มุ่งเยียวยาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 31
62744 08/10/2563 กรมบัญชีกลางเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท (ต.ค.-ธ.ค. 63) เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 156
62742 07/10/2563 130 ปี แห่งความมุ่งมั่น กรมบัญชีกลางเปิดตัว “CGD Application” ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัล พัฒนาการทำงานด้วยนวัตกรรม สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 70
62283 03/10/2563 กรมบัญชีกลางกำหนดรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน ของหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ 239
62133 02/10/2563 กรมบัญชีกลางกำหนดสินค้าเพิ่มเติมในระบบ e-market เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ และเพิ่มความสะดวกให้หน่วยงานของรัฐ 63
61714 28/09/2563 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการของ อปท. เตรียมพร้อมงบฯ 64 270
61663 28/09/2563 กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 91
61554 25/09/2563 กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีงบประมาณของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ 38
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 445 รายการ
processing time 1.323 s