การแสดงผล C C C
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
81984 20/05/2567 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ว 284) 98
74713 28/02/2567 การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ว.114) 67
52778 10/07/2566 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (สำหรับหน่วยงานที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันใหม่ วงเงิน 1,000 ลบ. ขึ้นไป) 1,274
52777 10/07/2566 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 1,190
24616 11/10/2565 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8,942
23928 30/09/2565 ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565 (มาตรการเร่งรัดฯ ปี66) 1,238
21113 24/08/2565 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 851
18226 18/07/2565 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำหรับหน่วยงานที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันใหม่ วงเงิน 1,000 ลบ. ขึ้นไป) 456
18225 18/07/2565 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2,087
97583 23/12/2564 ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 (มาตรการเร่งรัดฯ ปี65) 4,309
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 59 รายการ
processing time 0.482 s