การแสดงผล C C C
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
24616 11/10/2565 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,651
23928 30/09/2565 ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565 (มาตรการเร่งรัดฯ ปี66) 377
21113 24/08/2565 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 533
18226 18/07/2565 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำหรับหน่วยงานที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันใหม่ วงเงิน 1,000 ลบ. ขึ้นไป) 365
18225 18/07/2565 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,408
97583 23/12/2564 ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 (มาตรการเร่งรัดฯ ปี65) 4,087
85502 19/07/2564 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,449
66070 30/11/2563 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ (ว 534) 2,619
48524 29/04/2563 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ว 183) 1,476
48523 29/04/2563 หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ว. 157) 1,123
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 55 รายการ
processing time 0.53 s