การแสดงผล C C C
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
66070 30/11/2563 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ (ว 534) 834
48524 29/04/2563 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ว 183) 1,371
48523 29/04/2563 หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ว. 157) 1,028
46519 10/04/2563 มาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ชุดที่ 1 389
46516 10/04/2563 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง (ว 97) 389
43088 10/03/2563 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3,521
43083 10/03/2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ว 23) 3,162
26205 03/07/2562 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 323) 3,031
96929 13/06/2561 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว 286) 2,035
95739 23/05/2561 รายงานสถานะการก่อหนี้และการเบิกจ่าย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ,สาธารณสุข ,อุตสาหกรรม ,สรก.ไม่สังกัดฯ ,รัฐสภา ,ศาล ,อิสระ ,สภากาชาดไทย และจังหวัด 580
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 48 รายการ
processing time 0.36 s