การแสดงผล C C C
ข้อมูลน่ารู้
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07439 19/03/2558 เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม 730
07440 19/03/2558 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ 566
07441 19/03/2558 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 526
07442 19/03/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 731
07443 19/03/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 302
07444 17/08/2554 ชุดข้อมูลความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,197
07445 17/08/2554 ชุดข้อมูลความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 789
07446 16/08/2554 ชุดข้อมูลความรู้ เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ 637
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 0.394 s